IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella Miljöinstitutet tillhör Lunds universitet och bedriver sedan 1995 undervisning och forskning i ämnet industriell miljöekonomi. Institutet bedriver ett stort antal externa forsknings- och utvecklingsprojekt och två internationella masterutbildningar. Mer information finns på institutets hemsida www.iiiee.lu.se.

Ämnesbeskrivning

Forskningsområdet har fokus på operationalisering av cirkulära affärsmodeller och strategier i svenska tillverkningsföretag. En viktig uppgift är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som ger stöd till tillverkningsföretag när de designar cirkulära affärsmodeller och operationella cirkulära strategier. Ett designstöd är ett verktyg som förbättrar en designaktivitets effektivitet och därmed stödjer utveckling av affärsmodeller, produkter och tjänster. Designstöd kan informera vem, vad, när och hur man fattar beslut som stöder ett specifikt mål.

Forskningen kommer att bidra till måluppfyllelse för det pågående projektet Resurseffektivitet och effektiva lösningar / Resource Efficient and Effective Solutions (REES 2) som finansieras av MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning / The Swedish foundation for strategic environmental research). Aktiviteter inom denna forskningsanställning ska fokusera på hur designstöd för affärsmodeller och produktinnovation kan tillämpas av svenska tillverkningsindustrier. Utveckling av resurseffektiva lösningar involverar en mängd olika aktörer, särskilt de som arbetar med design och tillverkning. Projektet har målet att ge bättre förståelse för hur kunskaper och färdigheter som finns inom organisationer och enskilda produktutvecklare kan förbättras med designstöd. Det ska också undersöka hur organisatoriska förändringar kan hanteras för att införa effektiva designstöd. Ett antal fallstudier kommer att vara centrala element i forskningen, och dessa utförs i aktivt samarbete med industriella partners, forskare vid IIIEE och forskare vid andra universitet.

Arbetsuppgifter

Det förväntas att doktoranden kommer att tillämpa aktionsforskning som metod i fallstudiearbetet med partnerorganisationerna. Doktoranden kommer att studera interna organisatoriska parametrar (t.ex. organisationsstruktur, strategisk vision och internkapacitet) och hur de kan utvecklas för att uppnå rekonfigurering av produkt / tjänstedesign och affärsmodeller i syfte att uppnå resurseffektivitet och effektiva lösningar.

Detta kräver undersökning av befintlig interna organisatoriska kapaciteteter genom gap-analyser och identifiering av svagheter och möjligheter i förhållande till behoven att ta fram nya lösningar. Det förväntas att en rad metoder kan bli aktuella vid datainsamling och analys; bland annat: deltagande observationer, fokusgrupper, intervjuer och workshops.

Anställningen kommer att vara placerad på IIIEE, Lunds universitet, och kommer att bidra till det pågående projekt Resource REES 2 finansierat av MISTRA (2019-2023). Projektet leds av Linköpings universitet (LiU) i samarbete med IIIEE, Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola och flera svenska tillverkningsföretag.

Målet är att tillämpa principerna inom cirkulär ekonomi inom svensk tillverkningsindustri på ett sätt som bidrar till industrins ledarskap inom hållbarhet, konkurrenskraft och minskade affärsrisker. Projektet bygger på projekt MISTRA REES 1 (2016-2019). Projektfasen REES 2 har målet att gå från idéer till handling tillsammans med aktörer inom tillverkningsindustrin och operationalisera cirkulära lösningar.

Anställningen kräver publicering av referentgranskade och populärvetenskapliga artiklar, artiklar i branschtidningar, och deltagande vid - och bidrag till - konferenser.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för cirkulär affärsmodellinnovation uppfyller den som har:

 • en magisterexamen i ett relevant, helst multidisciplinärt område (t.ex. företagsledning med inriktning mot hållbarhet, organisationsstudier, cirkulär ekonomi eller innovationsstudier).

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att arbeta med fallstudier inom organisationer och principerna inom cirkulär ekonomi;
 • kännedom om ämnesområden som design av affärsmodeller, organisationsledning och operationalisering av affärsstrategier.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet;
 • bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem;
 • förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation;
 • övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av att arbeta med fallstudier inom organisationer,
 • goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, och
 • bedömd samarbetsförmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund;
 • ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.);
 • tidigare publikationer (om sådana finnes);
 • en översikt av en forskningsdesign som motsvarar projektbeskrivningen ovan och relaterad till den forskning som utförs vid IIIEE (max 3 sidor);
 • relevant avhandling måste bifogas (masteruppsats och / eller kandidatexamen).

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 20200501
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/783
Kontakt
 • Dr. Philip Peck , +46 (0)46 222 02 25
 • Dr. Andrius Plepys , +46 (0)46 222 02 26
 • Professor Per Mickwitz, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-04-12

Tillbaka till lediga jobb