Lunds universitet, Fysiska institutionen, Synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorier som är en del av Lunds Universitet och ligger på cyklingsavstånd från fysiska institutionen.  Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik.

NanoLund (http://www.nano.lu.se), tidigare känt som Nanometerkonsortiet, som grundades 1988, stöder och samordnar verksamheten inom nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet. NanoLund är idag Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap, och engagerar cirka 250 doktorander och forskare inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet. Visionen är att sammanföra de mest kreativa hjärnorna i en världsledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bidra till att lösa samhällets stora utmaningar genom att utmana nanovetenskapens gränser. NanoLund driver Lund Nano Lab (https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab), som har excellenta faciliteter för tillverkning och karakterisering på nanoskalan.

För mer information om huvudhandledaren av projektet hänvisas till: http://www.sljus.lu.se/staff/jesper-wallentin/

Arbetsuppgifter

Solceller och fotodetektorer absorberar fotoner och konverterar deras energi till elektrisk effekt, och de är viktiga för förnyelsebar energi, telekommunikation och röntgenavbildning. Deras kapacitet begränsas av egenskaperna i halvledarmaterialen som de görs av, men helt ny optiska och elektriska egenskaper kan fås genom nanostrukturering. Exempelvis kan kvantisering av energitillstånd göra den optiska absorptionen storleksberoende, samtidigt som nya kristallstrukturer, som inte är stabila i bulk, kan skapas. Nanostrukturering kan därför tillåta radikalt nya koncept för tillämpningar.

Detta projekt kommer använda tekniker för nanofabrikation för att utveckla nya komponenter för konversion av fotoner till elektrisk ström. Doktoranden kommer skapa komponenter och studera deras interaktion med fotoner. I synnerhet kommer projektet undersöka interaktionen med röntgenljus, med målet att utveckla högupplösta röntgendetektorer. Projektet kommer försöka minska pixelstorleken från dagens mikrometer till tiotals nanometer.

Doktoranden kommer studera interaktion av röntgenljus med nanostrukturer. Komponenter av enskilda nanotrådar och andra nanostrukturer kommer att skapas i Lund Nano Lab (https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab), med hjälp av elektronstrålelitografi, kristallväxt, metallevaporering och andra avancerade tekniker för nanofabrikation. Komponenterna kommer först att undersökas med elektriska och optiska metoder. Därefter kommer de att testas med nanofokuserad röntgenstrålning vid MAX IV i Lund, PETRA-III i Hamburg, ESRF i Frankriker, och andra synkrotroner i världen.

Projekt är i huvudsak experimentellt och kommer involvera omfattande arbete i renrummet i Lund Nano Lab. Tidigare erfarenhet av röntgendetektorer är inte ett krav och träning i tekniken kommer att tillhandahållas den framgångsrika kandidaten.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

För denna position är kompetens i halvledarfysik och relaterade experimentella metoder speciellt värdefulla.

Ytterligare bedömningskriterier är:

 1. Erfarenhet av tekniker för tillverkning av halvledarstrukturer på nanoskalan, exempelvis litografi
 2. Erfarenhet av halvledarfysik
 3. Erfarenhet av optisk och elektrisk karakterisering av halvledare
 4. Erfarenhet av nya material som perovskiter eller nanotrådar
 5. Erfarenhet av röntgenkällor, röntgendetektorer och röntgenavbildning.
 6. Erfarenhet av programmering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/787
Kontakt
 • Jesper Wallentin, lektor, +46462220469
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-03
Sista ansökningsdag 2020-04-05

Tillbaka till lediga jobb