Lunds Universitet, LTH, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för Teknik och samhälle, avdelningen för Trafik och väg, bedriver ett forskningsprojekt med fokus på att studera den pågående omställningen till elbussar i svensk kollektivtrafik.  Projektet syftar till att fånga upp lärdomar och erfarenheter från pågående omställningsprocesser i olika städer, samt att sprida kunskap till relevanta aktörer.  Forskningsprojektet genomförs i nära samarbete med intressenter i kollektivtrafiksektorn.

Doktorandanställningen kommer vara kopplad till K2 - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Centret är baserat i Lund och drivs av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI (Svenska väg- och transportforskningsinstitutet) i samarbete med de tre storstadsregionerna i Sverige. K2 är en internationellt ledande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på kollektivtrafik och hållbar mobilitet. Centret samlar ungefär 90 forskare med olika bakgrunder men med ett gemensamt intresse för kollektivtrafik och dess bidrag till hållbara städer och regioner.

Arbetsuppgifter
Det övergripande syftet med doktorandtjänsten är att studera och bidra till den pågående omställningen till elektrifierad busstrafik som pågår i Sverige och i andra länder. Projektets uppgifter kommer att utföras både tillsammans med ansvarig projektledare och självständigt. Resor och vistelse på olika platser i Sverige och internationellt ingår i uppgifterna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden förväntas aktivt delta i och bidra till forskningsmiljön vid K2 och avdelningen Trafik och väg samt samarbeta med aktörer inom kollektivtrafiken och det omgivande samhället.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för utbildning på forskarnivå i Trafik och Väg TEVTTF02 uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Teoretisk och/eller praktisk kunskap om kollektivtrafikplanering.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • I första hand söker vi en person med en akademisk examen som fokuserar på kollektivtrafikplanering, men sökande med andra inriktningar och med relevanta kvalifikationer kommer också att övervägas.
 • Teoretisk och praktisk kunskap inom kollektivtrafikplanering som är relevant för forskningsområdet.
 • Erfarenhet från samarbete med andra discipliner.
 • Erfarenhet från undersökningsarbete och oberoende datainsamling (kvantitativ och kvalitativ).
 • Erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom transportområdet.  

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/791
Kontakt
 • Fredrik Pettersson-Löfstedt , +46 737156358
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Tillbaka till lediga jobb