Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Forskargruppen

Doktorandanställningen är placerad i forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och är knuten till ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring hållbara vistelsemiljöer som är finansierat av FORMAS 2020 – 2023 (https://www.lu.se/article/case-epilund-stora-anslag-fran-formas-framjar-tvarvetenskapligt-samarbete). Forskningen genomförs i samarbete mellan forskargruppen EPI@LUND och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). Centrumet engagerar forskare som representerar olika discipliner och professioner, t ex gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, designvetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap, socialt arbete, psykologi och epidemiologi, både seniora och juniora forskare, vid fyra av universitetets fakulteter.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Anställningens omfattning är 100% av heltid. Startdatum 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning

Doktoranden förväntas medverka i aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen och CASE. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning hälsovetenskap.

Doktorandprojektet studerar om och hur ett rehabiliteringsprogram kan förbättra möjligheterna för personer post-stroke att förflytta sig i utomhusmiljö och att resa med buss. Projektet bygger på tidigare studier där ett rehabiliteringsprogram riktat till personer med kognitiva svårigheter post-stroke och deras möjligheter att ta sig fram ute i samhället med buss utvecklats. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskare från epidemiologi, gerontologi, arbetsterapi och trafikplanering.

Inom ramen för projektet ”Bus Trips and outdoor mobility after stroke” kommer fyra olika studier att genomföras som innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling. De planerade studierna omfattar en fallstudie, en randomiserad kontrollerad pilotstudie, en processutvärderingsstudie och en registerstudie. Handledarna representerar arbetsterapi och gerontologi.

Arbetsuppgifter

Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i:

 • Planering av projektet, datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska
 • Doktorandprojektet sammanfattas i en ramberättelse på engelska och presenteras i en doktorsavhandling
 • Doktoranden ska genomgå nödvändiga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur
 • Aktiv medverkan i kommunikation och översättning av forskningsresultat till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället
 • Resor såväl inom landet som internationellt förekommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap.

Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. 

Kvalifikationer

Krav:

 • Svensk eller utländsk legitimation för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården God datorvana Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk Goda kunskaper i engelska

Meriterande:

 • Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete och/eller forskning med personer som fått en stroke eller andra för projektet relevanta diagnoser.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§

Anställningens omfattning är 100% av heltid. Startdatum 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver ur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/913
Kontakt
 • Eva Månsson Lexell, forskagruppchef, +46462228995
 • Andy Andersson, administrativ chef, +46462221912
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-20
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Tillbaka till lediga jobb