Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

NanoLund är Lunds universitets centrum för nanovetenskap och engagerar 55 forskargrupper inom Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Med fler än 130 forskarstuderande och en årlig omsättning på ca 180 miljoner kronor är vi Sveriges största forskningsmiljö inom nanovetenskap och nanoteknologi.

Vårt mål är att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar och vår ambition är att vara ”A Great Place to do Nanoscience”: att vara ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder utbildning, utmärkta vetenskapliga förutsättningar och god karriärutveckling. Vi gör det genom att vara en öppen och inkluderande forskningsmiljö som erbjuder tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

Vi utlyser nu upp till 11 doktorandtjänster inom tre av NanoLunds forskningsområden, materialvetenskap, kvantfysik och nanobiologi. Doktorandtjänsterna utlyses inom forskargrupper vid Lunds tekniska högskola, Naturvetenskapliga fakulteten samt Medicinska fakulteten. Sökande kan ansöka till ett eller flera av projekten i utlysningen.

Doktorandtjänsterna är finansierade genom en kombination av anslag från finansiärer såsom Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, NanoLund, samt programmet EU Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Cofund GenerationNano (H2020 GA 945378), som har sin hemvist hos NanoLund.
Alla doktorander kommer att arbeta med spjutspetsforskning inom såväl grund- som tillämpad forskning. I forskarutbildningen ingår vetenskapliga kurser samt kurser för att främja entreprenörskap och innovation samt moment som förbereder inför kommande arbetsliv, inom akademi eller industri. Vi erbjuder en forskningsmiljö som uppmuntrar till samarbete och NanoLund har ett omfattande internationellt nätverk av samarbetspartners inom industri, akademi och myndigheter. Beroende på tjänsten och projektets utformning kan doktoranden komma att genomföra en praktikperiod i industrin eller en myndighet, eller en forskningsvistelse vid ett universitet utomlands.
Forskningsfrågeställningarna för de 11 doktorandtjänsterna beskrivs i detalj under länkarna nedan. Du är välkommen att söka till en eller flera av projekten. Tillsättningen av tjänsterna kommer att göras utifrån angivna kriterier och alla som uppfyller kriterierna uppmanas att söka oberoende av om man kommer från Sverige eller från annat land. Kandidater som inte uppfyller mobilitetskriterierna för finansiering från MSCA Cofund GenerationNano kan anställas med annan finansiering.

För mer information kontakta Gerda.Rentschler@ftf.lth.se eller besök

https://www.nano.lu.se/

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Doktorandtjänster som ingår (se länkar för projektbeskrivningar, forskargruppers profiler, arbetsuppgifter, önskvärda meriter och övrig information)

Framställning av nya nanopartikelbaserade multifunktionella material för miljövänliga tillämpningar (1-2 tjänster)
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot materialvetenskap (TEFAFF00)

Huvudhandledare: Maria Messing

Smarta nanomaterial: projektbeskrivning arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Framställning och karakterisering av funktionella nanostrukturerade magnetiska material
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot synchrotronljusfysik (MNFYSI01)

Huvudhandledare: Rasmus Westerström

Karakterisering av magnetiska material: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Förståelse av kopplingen mellan information och energi - tillverkning av elektroniska komponenter med information som bränsle
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot kvantfysik och kvantteknologi (TEFAFF00)

Huvudhandledare: Ville Maisi

Information som bränsle: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Avancerade nanostrukturer för fotondetektorer och förnyelsebar energi
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot synchrotronljusfysik (MNFYSI01)

Huvudhandledare: Jesper Wallentin

Nanostrukturer för fotondetektorer: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Ultrasnabb spektroskopi för nya lösningar för solenergi
Ämne: Doktorand i kemisk fysik (NAKEKF2)

Huvudhandledare: Tönu Pullerits

Ultrasnabb spektroskopi: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Optisk detektion av enstaka molekyler med hjälp av vågledande nanotrådar
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot optiska biosensorer (TEFAFF00)

Huvudhandledare: Heiner Linke

Optisk detektion av enstaka molekyler: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Hur påverkar bakteriers form deras förmåga att infektera?
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot biofysik (TEFAFF00)

Huvudhandledare: Jonas Tegenfeldt

Morfologi & virulens: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Mekaniska egenskaper hos celler, extracellulär matris och associerade biomolekyler och deras roll i cancer
Ämne: Doktorand i fysik med inriktning mot biofysik (TEFAFF00)

Huvudhandledare: Jonas Tegenfeldt

Biomekanik i cancer: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Lösligheten av amyloid beta-peptid som en funktion av dess molekylstruktur och omgivningsfaktorer (1-2 tjänster)
Ämne: Doktorand i fysikalisk kemi (NAKEMFK2)

Huvudhandledare: Sara Linse

Amyloid betas löslighet: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Nanopartiklar i hjärnan: mångfacetterade transportörer för läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar
Ämne: doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurovetenskaper

Huvudhandledare: Oxana Klementieva

Nanopartiklar mot neurodegenerativa sjukdomar: projektbeskrivning, arbetsuppgifter med mera (Länk till sidan på engelska)

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Alla doktorander kommer att inkluderas i ett multidisciplinärt och internationellt samarbetsnätverk och praktik i industrin eller en myndighet, eller en forskningsvistelse vid ett universitet utomlands, kan vara en del av arbetet.

Mer information om metoder och specifika arbetsuppgifter för varje tjänst finns på projektsidorna under:

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Behörighet
Alla forskarutbildningsämnen har grundläggande och särskilda behörighetskrav. Se ovan för den allmänna studieplanen för doktorandstudier som gäller för varje tjänst och där behörighetskraven framgår.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fysik LTH (TEFAFF00):

Särskild behörighet inom fysik:

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Fysik N-fak (MNFYSI01)

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Kemisk Fysik (NAKEKF2)

Särskild behörighet inom kemisk fysik: Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar (här: magisterexamen inom fysik, kemisk fysik, mulekulärspektroskopi, optik eller motsvarande; även erfarenhet inom spektroskopi och dataanalys). För Kemisk fysik godkänns även 90 högskolepoäng fysik jämte examensarbetet. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Fysikalisk Kemi (NAKEMFK2)

Särskild behörighet inom fysikalisk kemi: Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar (här: magisterexamen inom fysiskalisk kemi, biofysisk kemi eller motsvarande, inklusive avancerade kurser i ”soft matter”, yt- och kolloidkemi, biofysisk kemi eller motsvarande). Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Medicinsk vetenskap

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har något av följande:

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå

För ämnesområdet neurovetenskaper omfattas kurser i biofysik, biomedicin, molekulär- eller cellbiologi.

Det krävs även erfarenhet av grundläggande

 • cellbiologi eller biofysik
 • biokemiska analyser eller biofysikaliska experiment
 • cellodling (cellinjer)
 • djurförsök (musmodell)

Krav för alla tjänster

 • Det krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Det krävs att studenten har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Önskvärda meriter är listade på varje projekts undersida här:

https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Som anställd doktorand erbjuds du en lön i enlighet med gällande lönenivå inom respektive fakultet/institution, lönen är som lägst 27000.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt de specifika forskningsprojekt du söker till matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

 Sökande ombeds att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 11
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1026
Kontakt
 • Gerda Rentschler, +46462223776
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-23
Sista ansökningsdag 2020-05-04

Tillbaka till lediga jobb