Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Allmän rättslära

Ämnesbeskrivning

Allmän rättslära innefattar teori och metod som är gemensam för alla rättsområden, exempelvis teoriutveckling om rättsordningens grundläggande byggstenar och begrepp (rättighet, rättskälla, rättssäkerhet osv.) och metodutveckling om såväl praktisk juridisk metod (lagtolkning mm) som rättsvetenskaplig metod. Allmän rättslära innefattar även teori och metod för specifika juridiska frågor inom ett visst rättsområde (teori om konstitutionella rättigheter, metoder för avtalstolkning, straffrättens ansvarslära, teorier om rättvis beskattning, metoder för bevisvärdering osv.).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i allmän rättslära på det svenska juristprogrammet och på programmets fördjupningskurser. I arbetsuppgifterna ingår vidare handledning och examination av examensarbeten liksom handledning av uppsatser på juristprogrammets sjätte termin inom ramen för kursen Rättsvetenskaplig uppsats. I arbetsuppgifterna kommer också ingå undervisning inom andra av juristprogrammets kurser, särskilt inom ramen för grundutbildningens termin 4 (offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt) med anslutande fördjupningskurser. Undervisning inom ramen för fakultetens distans och uppdragsutbildningar kan också ingå.

Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrund

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

• god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.

• god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

• förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.

• förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.

• förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

• förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i allmän rättslära.

Vikt kommer också att fästas vid:

• dokumenterad allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen.

• dokumenterad erfarenhet av samspelet mellan allmän rättslära och skilda materielrättsliga områden.

• dokumenterad erfarenhet av undervisning inom materiell rätt, särskilt offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt.

• dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel.

• dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer.

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla uppgifter i enlighet med handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj. Handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj hittar du via följande länk: http:// www.jur.lu.se/#!anstallningochdocentur

Ansökan ska innehålla

1. Personligt brev

2. Kortfattad curriculum vitae (CV )

3. Utvalda publikationer

4. Vetenskapliga meriter

5. Pedagogiska meriter

6. Ledarskap och administration

7. Samverkan med det omgivande samhället

8. Andra relevanta meriter

Varaktighet

Anställningen är tidsbegränsad under perioden med tillträde 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse tom 31 juli 2021.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1056
Kontakt
  • Ulf Maunsbach, prefekt , +46462221120
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-03-23
Sista ansökningsdag 2020-04-08

Tillbaka till lediga jobb