Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi söker en begåvad, kreativ och driftig forskare till en forskartjänst på Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier i Lund. Den anställde kommer att delta i projektet ”Global Attribution Models, Mediation and Mobilisation (GAMES)” som finansieras av Formas. Projektets målsättning är att anlägga nya perspektiv på förhållandet mellan sociala rörelser, klimatförändringar och särskilda extrema händelser och deras juridiska och samhälleliga konsekvenser.

Innehavaren av tjänsten kommer särskilt att undersöka hur attribution av extrema klimathändelser påverkar sociala rörelser och hur juridiska ramverk medför begränsningar för eller möjligheter till social mobilisering. Geografiskt fokus ligger på Sverige med möjlighet att jämföra med andra relevanta händelser och förhållanden, bland annat i Australien och Sydafrika.

Tjänsten är placerad i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön på LUCSUS, Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier (https://www.lucsus.lu.se/). På LUCSUS finns cirka 40 anställda (forskande lärare, postdoktorer och doktorander) som studerar en rad frågor, från global miljöstyrning till småskaliga bönders försörjning. LUCSUS erbjuder även ett internationellt masterprogram i hållbarhetsvetenskap (LUMES, http://www.lumes.lu.se/), som årligen tar emot cirka 50 studenter från mer än 20 olika länder.

Forskningsledare är professor Emily Boyd, föreståndare för Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Hon är specialiserad på de samhällsvetenskapliga aspekterna av klimatförändringar och hållbarhetsvetenskap, och är forskningsledare för Formas nationella forskningsprogram om klimatförändring och de oproportionerliga konsekvenserna av extrema väderförhållanden (DICE). Projektet omfattar samarbete med Oxfords universitet (Friederike Otto, Richard Jones) och Köpenhamns universitet (Kristian Lauta), liksom med samarbetspartner vid universitetet i Bristol (Rachel James).

 

Arbetsuppgifter

Forskning (80 % av tjänsten)

Tjänstens inriktning är att undersöka social mobilisering och koppla data från attribution av extremväder till juridiska analyser, samt att skapa kontakter med samarbetspartner på området. Detta fordrar en kombination av top-down- och bottom-up-analyser och -tillvägagångssätt som visar en utvecklad förståelse för möjligheterna i att kombinera naturvetenskap och samhällsvetenskap. I arbetet ingår att kartlägga teorier och tillämpade kunskaper om sociala rörelser och samtidigt utveckla den miljömässiga och klimatologiska förståelsen av händelserna, att skapa en empirisk kunskapsbas om sociala rörelser i tider av klimatförändring, samt att arbeta med fallstudier på olika platser genom intervjuer och enkäter. Det krävs att innehavaren av tjänsten tar kontakt dels med forskare som undersöker möjligheter att vidga ramarna för attribution av extremväder, från att utreda faror till att arbeta med data som rör sårbarhet och utsatthet, dels med rättsforskare för att vidga resultaten av attribution av extremväder till rättsliga villkor och krav. Innehavaren av tjänsten förväntas även redovisa data och analyser på en hög nivå och i enlighet med tillgänglighetspraxis, genomföra fältarbete och organisera workshoppar, ansvara för analys till och skriva texter till publikationer med peer-review-förfarande, samt bidra till att engagera intressenter och till uppsökande verksamhet i Sverige och utomlands för att genom spridning involvera statliga, icke-statliga och privata intressen i utformning av forskningen.

Administration (20 % av tjänsten)

Bidra till projektledning och redovisning, bl.a. i form av rapporter till finansiärer, material för utåtriktad verksamhet till intressenter och regelbundna uppdateringar av webbsidor och i sociala medier. Delta i handledning av masteruppsatser och undervisning, särskilt med avseende på klimatförändringar.

Kvalifikationer

Avslutad doktorsexamen inom ett närliggande område (kulturgeografi, samhälls- och miljövetenskap, utvecklingsstudier med inriktning mot styrning eller juridik). Dokumenterade forskningsmeriter, vari ingår framgångsrikt samarbete och samverkan med andra, särskilt tvärvetenskapligt samarbete.

Utmärkt förmåga att genomföra kvalitativa och kvantitativa undersökningar, inklusive erfarenhet av intervjuteknik, etnografisk och deltagande forskning. Erfarenhet av fältarbete, medvetenhet om forskningsetik och erfarenhet av att arbeta med intressenter och i forskningsgrupper. Redovisa dessa färdigheter i forskningsförslaget.

Förmåga att arbeta kreativt och självständigt med att utforma och leda forskning, parat med en förmåga att underordna sig arbetet i en grupp. Erfarenhet av att leda forskargrupper (t.ex. handledning av studenter eller forskningsassistenter). Utmärkta färdigheter i akademiskt skrivande, inklusive förmåga att utveckla välunderbyggda och tydliga vetenskapliga texter till publikationer med peer-review-förfarande. Medvetenhet om god forskningssed och forskningsetik. Flytande skriftlig och muntlig akademisk engelska; vissa kunskaper i svenska skulle vara en fördel.

Önskvärda kvalifikationer

Kännedom om rätts- och styrningssystemet i Sverige och vana vid att arbeta med stora datamängder. Erfarenhet av populärvetenskapligt skrivande och kommunikation (blogginlägg, sociala medier). Hantering och utformning av webbplatser.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla en övertygande forskningsplan som visar sökandens insikter i forskningsområdet sociala rörelser och social mobilisering med koppling till extrema klimathändelser. Planen bör särskilt ta upp hur olika metoder kan kombineras för att nå ny förståelse för hur sociala rörelser reagerar på klimatforskningen och hur detta kan kopplas till juridiska aspekter.

En framgångsrik ansökan ska visa på genomförbarhet genom att ställa en tydlig och fokuserad forskningsfråga och innehålla ett förslag på utformning av forskningen som är tillräckligt detaljerat för att kunna besvara frågan. (Den faktiska forskning som genomförs under anställningen kan komma att avvika från den föreslagna planen.)

En fullständig ansökan består av:

Försättsblad: En kort motivering varför sökanden söker tjänsten och hur den kan kopplas till framtida karriärmål. Namn och kontaktuppgifter till sökanden ska ingå (max 1 sida).

Meritförteckning: Akademisk och yrkesmässig bakgrund som tar upp relevanta erfarenheter, särskilt inom forskningen. Eventuella publikationer (skilj på expertgranskade vetenskapliga rapporter och populärvetenskapliga eller utåtriktade publikationer). Eventuell pedagogisk erfarenhet. Ange namn och kontaktuppgifter till tre akademiska eller yrkesmässiga referenspersoner som kan lämna ett omdöme om dina fackkunskaper och din samarbetsförmåga. Minst en bör vara en tidigare eller aktuell forskningshandledare.

Forskningsförslag: Projektets titel (max 20 ord). Sammandrag (max 200 ord). Text som beskriver forskningsförslaget (max 1 200 ord). Forskningsfråga/frågor eller hypoteser och deras relevans i förhållande till målen för GAMES. Forskningsplan, inklusive metoder och genomförbarhet. Förväntade slutsatser och deras betydelse, samt eventuella förväntade resultat. Ansökan ska skrivas med Times New Roman (12 punkter), 1,5 radavstånd och 2,5 cm marginaler.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1180
Kontakt
  • Emily Boyd, 0462220000
Publicerat 2020-04-27
Sista ansökningsdag 2020-09-01

Tillbaka till lediga jobb