Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Bakgrund

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin är två nära relaterade kliniska specialiteter för patientbunden diagnostik. Läkare inom dessa specialiteter är experter på mätningar av fysiologiska funktioner. En stor del av sjukvårdens investeringar inom medicinsk-teknisk apparatur görs inom patientbunden diagnostik. Akademisk representation vid klinikerna som bedriver klinisk verksamhet inom dessa områden säkerställer att forskningens krav och önskemål beaktas i inköpsprocessen. Klinisk fysiologi och nuklearmedicin har kontinuerligt bidragit med innovationer inom det medicintekniska området genom utveckling av ny apparatur och undersökningsmetoder samt kritisk värdering av diagnostiska algoritmer. Klinisk fysiologi och nuklearmedicin tar en stor del i läkarutbildning, såväl på grund- som på specialiseringsnivå. Alltmer av den prekliniska utbildningen genomförs av lärare utan klinisk utbildning. Kliniska fysiologer utgör därför en mycket värdefull brygga mellan den teoretiska och den kliniska utbildningen. På specialiseringsnivå är det ytterst viktigt att läkare inom kliniska specialiteter har god kännedom om diagnostiska undersökningar. Dåligt utnyttjad patientbunden diagnostik innebär risk för felaktig diagnos och behandling och/eller slöseri med utredningsresurser och ökande sjukvårdskostnader.

Anställning

En anställning tillsvidare som professor i ämnet klinisk fysiologi med placering vid Institutionen för translationell medicin i Malmö. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår framför allt forskning (70%), undervisning (30%) samt kliniskt arbete inom Region Skåne, men också medverkan i ledningsuppdrag inom Medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt.

Innehavaren ska etablera sin verksamhet vid Institutionen för translationell medicin, där det bedrivs forskning inom områden som cancer, hemostas, infektionsmedicin, virologi, immunologi (medfödd och adaptiv), reproduktionsmedicin, urologi, handkirurgi, bioinformatik, strålningsfysik och bilddiagnostik. Innehavaren av tjänsten som professor i klinisk fysiologi förväntas att etablera och utveckla en egen framgångsrik forskningsverksamhet inom ämnesområdet. Innehavaren väntas också ta en ledande roll för att generellt förstärka och fördjupa kompetensen inom respirations- och cirkulations- och arbetsfysiologi samt inom bilddiagnostik, såsom ekokardiografi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi. I ett flertal av de ovan nämnda forskargruppernas projekt är studier av patofysiologi och utveckling av nya diagnostiska metoder med hjälp av avancerad metodik av mycket stor betydelse varför innehavaren med fördel etablerar samarbete med institutionens olika forskargrupper. Inom klinisk fysiologi i Malmö finns en lång och stark tradition av epidemiologisk forskning. Det är därför angeläget att innehavaren kan intressera sig för detta.

I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, skall innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet (se Lunds universitets anställningsordning).

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen, 4 kap 3 §, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom inom klinisk fysiologi eller nuklearmedicin.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och internationella anslag meriterande.

Vikt fästs vid utvecklingspotential och forskningsprogram. Oaktat innehavarens specifika forskningsinriktning är det meriterande om forskningen har en translationell karaktär för att på längre sikt definiera och lägga grunden till nya framtida diagnostiska metoder och behandlingsprinciper som kan implementeras i sjukvården.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander liksom administrativ skicklighet.

Den sökande skall ha visat förmåga att samarbetet med olika personalkategorier samt kunna kommunicera effektivt och korrekt muntligt och skriftligt.

Ledarskap visas genom dokumenterad administrativ skicklighet, inkluderande ledarskap, förmåga att organisera, utveckla och leda forskningsmiljöer och andra akademiska miljöer, fakultets- och institutionsuppdrag eller uppdrag inom hälso- och sjukvårdsorganisation.

Samverkan visas genom förmåga att interagera med det omgivande samhället såsom i populärvetenskapliga presentationer och skrifter, uppdrag i intresseföreningar eller uppdrag relaterade till ämnet.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor. 

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning: www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Övriga upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, telefon: 046-222 80 84, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

eller prefekt Lars Dahlin, telefon: 040-33 17 24, e-post: Lars.Dahlin@med.lu.se 

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast den den 30 september 2021.

Ansökan ska redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningarktioner för sökande till läraranställningar under rubriken Meritsammanställning och CV). 

Observera att ansökan ska vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg med mera behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1187
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-06-11
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb