Lunds Universitet, LTH, Matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår i normalfallet även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20 % av arbetstiden

Forskningsprojekt
Utlysningen omfattar tre projekt inom några av institutionens specialområden. Områden och kontaktpersoner är listade utan inbördes prioriteringsordning. Ange i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av.

Monotonicitet för magnetiska schrödingeroperatorer
I det här projektet använder vi verktyg från bland annat spektralteori, partiella differentialekvationer, hilbertrumsteori, semiklassisk analys och asymptotisk analys för att studera problem rörande monotonicitet för parameterberoende egenvärden till magnetiska schrödingeroperatorer i områden i planet eller rummet.

Vi intresserar oss speciellt för monotoniciteten för det minsta egenvärdet, dels med avseende på magnetfältets styrka för områden i rummet med symmetrivillkor, dels med avseende på öppningsvinkel för områden i planet med hörn.

Denna typ av monotonicitetsfrågor har visat sig vara viktiga att besvara för att bättre förstå de fasövergångar som förekommer i teorin om supraledande material. De har studerats intensivt de senaste decennierna, och vårt mål är att besvara dem i några speciella fall som inte täcks av de mer allmänna satserna.

Kontaktperson: Mikael Persson Sundqvist

Algoritmer för analys och syntes av bild/video
Detta projekt handlar om maskininlärning och datorseende med fokus på metodutveckling av maskininlärningsalgoritmer för analys och syntes av bild/video.

Målet är att utveckla och ta fram nya metoder för att ta fram egenskaper i observationer, exempelvis att skatta positioner av objekt i bilder, anpassa och skatta 3D-modell och textur för ett objekt från endast bilder, generera syntetisk data eller nyttjande av flertal vyer med kända, eller delvis kända, egenskaper i sensorn.

Du kommer att göra en djupdykning inom den senaste state-of-the-art-forskningen inom maskininlärning, exempelvis autoencoders, convolutional neural networks (CNNs), optimering, adversarial networks, disentanglement, transfer learning och image generation and synthesis men också i kombination med metoder inom datorseende, exempelvis 3D-rekonstruktion, kalibrering och kartering.

Kontaktperson: Mikael Nilsson

Tillämpad matematik med ickelinjära partiella differentialekvationer
I detta projekt är vi intresserade av verkliga processer i industri och livsvetenskaper vilka, av någon anledning, behöver modelleras, simuleras och regleras, och där undersökningar gjorda i andra vetenskaper kan förbättras genom att använda avancerad matematik och numerisk analys.

Tillämpningarna är två- och trefasflöden i separationsprocesser såsom sedimentering, flotation, centrifugering, kromatografi, och långsam-sand-filtrering av dricksvatten. Andra tillämpningar är trafikflöden och flöden av gångtrafikanter. Konservationslagar för massa och rörelsemoment av blandningar leder till modeller formulerade med ickelinjära konvektion-diffusion-reaktionsekvationer med kopplade flöden.

Forskningen omfattar matematisk och numerisk analys, reglering och inversa problem av ickelinjära partiella differentialekvationer av hyperbolisk-parabolisk typ.

Kontaktperson: Stefan Diehl

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande skall ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övriga meriter

 • I projekten Algoritmer för analys och syntes av bild/video respektive Tillämpad matematik med ickelinjära partiella differentialekvationer, är erfarenhet av programmering, i synnerhet inom relevanta områden meriterande.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vi avser att anställa 3 doktorander. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även svara på urvalsfrågorna som är ett steg i ansökningsprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1206
Kontakt
 • Frank Wikström, +46 46 222 85 64
 • Mikael Nilsson, +46 46 222 08 96
 • Stefan Diehl, stefan.diehl@math.lth.se
 • Mikael Persson Sundqvist, +46 46 222 04 91
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-04-28
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb