Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i miljöpsykologi med placering tillsvidare vid institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Ämne
Miljöpsykologi med inriktning mot design och energieffektivt beteende i bostadsmiljöer.

Särskild ämnesbeskrivning
Den aktuella anställningen handlar om design för energieffektivt beteende och effekten av sådana designlösningar på människors välbefinnande och energianvändning i bostäder. Både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem studeras. Anställningen har särskild tyngdpunkt på design som möter behov hos olika brukargrupper inklusive äldre och barn. Målsättningen är att bidra till utveckling av förståelse för hur utformning av den byggda miljön kan underlätta energieffektivt beteende i en bred grupp av brukare.

Arbetsuppgifter
Forskningen utgår från miljöpsykologisk teori och metod och genomförs som både fältstudier och laboratoriestudier. Datainsamlingen omfattar såväl psykologiska som tekniska aspekter. Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Tjänsten är lokaliserad till Lund, men medför en del resor kan förekomma både inom och utanför Sverige.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har
avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått mot-svarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• Avlagd arkitektexamen
• God kunskap om miljöpsykologisk teori och metod
• Förmåga att självständigt hantera forskningsproblem i en flervetenskaplig miljö.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
• Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:
• Kunskap om designteori och teorier om energieffektivt beteende.
• Erfarenhet av arbeta med både kvantitiativ och kvalitativ metod och analys.
• Erfarenhet av att genomföra empiriskt arbete i fält och fullskalelaboratorium.
• Erfarenhet av forskning som inkluderar barn, äldre och människor med funktionsvariationer.
• Erfarenhet av att utforma och administrera tekniska mätningar och brukarbedömningar av miljökvalitet i bostadsmiljöer. Både objektiv och subjektiv mätning av miljökvalitet inom byggd miljö är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i miljöpsykologi
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:
• God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
• Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
• Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
• Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten.
• Förmåga att medverka i handledning av studenter på olika nivåer.
• Dokumenterad erfarenhet av teoretisk och metodologisk utveckling inom miljöpsykologi.
• Dokumenterad god förmåga att planera, genomföra och rapportera empiriska studier inom miljöpsykologi.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1257
Kontakt
  • Maria Johansson, 046 222 71 69, maria.johansson@arkitektur.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb