Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Tjänsten är placerad i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön på LUCSUS, Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier (https://www.lucsus.lu.se/). På LUCSUS finns cirka 30 anställda (forskande lärare, postdoktorer och doktorander) som studerar en rad frågor, från global miljöstyrning till småskaliga bönders försörjning. LUCSUS erbjuder även ett internationellt masterprogram i hållbarhetsvetenskap (LUMES, http://www.lumes.lu.se/), som årligen tar emot cirka 50 studenter från mer än 20 olika länder.

Forskningsprojektet

Vi söker en begåvad, kreativ och driftig forskare till en forskartjänst på Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier i Lund. Innehavaren av tjänsten kommer att delta i projektet ”From everyday forms of resistance to transformational climate change adaptation of the urban poor” (Från vardagligt motstånd till klimatanpassning som skapar förändring bland fattiga i städer) som finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Projektets målsättning är att utveckla en bättre förståelse för styrning av klimatanpassning i informella urbana bosättningar. Tjänstens innehavare kommer i detta syfte att genomföra fältarbete i Maputo, Moçambique, för att med hjälp av kvalitativa och/eller etnografiska metoder undersöka förhållanden mellan riskuppfattningar, resiliens och rättskulturer i vardagliga sammanhang, och det inflytande dessa har på möjligheterna till omställning.

Urbana miljöer har hamnat i fokus för klimatforskningen, och särskilt urbana miljöer i Afrika får alltmer uppmärksamhet när det gäller sambanden mellan anpassning och klimatrisker. Här finns betydelsefulla möjligheter att studera hur rättssystem (såväl formella som informella), regelverk och samhälle kan samverka för att förhindra eller underlätta anpassning som skapar förändring i miljöer som är utsatta för ihållande risk och fattigdom. Det finns ett överhängande behov av att undersöka klyftorna mellan ovanifrånstyrda klimatanpassningsprocesser och det dagliga livet för invånare i informella bosättningar – deras värderingar, sociala normer och strategier för att klara sig – för att man ska kunna utforma mer inkluderande former av klimatanpassning som kan minska riskerna för faror till följd av klimatförändringar i sådana områden. Detta kräver att man fokuserar på hur grupper i stadsmiljöer sedan tidigare hanterar risker, såsom till exempel miljörisker, och hur de stärker sin resiliens (dvs. förmågan att vidareutvecklas trots påfrestningar) genom kulturella sedvänjor och sociala företeelser i vardagen. Sådana frågeställningar hjälper oss att lösa den mest angelägna frågan: vilka förändringar av styrningen av klimatanpassningen i städer skulle krävas för att åstadkomma omställnings- och anpassningsprocesser i miljöer där det råder fattigdom och ojämlikhet?

Arbetsuppgifter

Vi ber sökande att tydligt klargöra hur deras bakgrund och kompetens kan vara värdefulla för projektet som beskrivs ovan. Sökanden som erhåller tjänsten kommer i den mån det är möjligt att genomföra datainsamling i Maputo under perioder på upp till 12 månader och genomföra analys i enlighet med vad som beskrivs ovan. Det ingår i tjänsten att ansvara för och bidra till vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar som härrör från projektet, bidra till att engagera intressenter och till att sprida projektets resultat.

I arbetsuppgifterna ingår också viss projektledning och redovisning, samt att bistå med att anordna workshoppar och evenemang. Det förväntas även att innehavaren av tjänsten ansvarar för viss bihandledning av masteruppsatser och undervisar om hållbarhetsvetenskap och/eller klimatförändringar och samhälle på LUCSUS.

Handledare är Emily Boyd och arbetet kommer att genomföras tillsammans med Transist-gruppen som även består av Christine Wamsler vid Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS), Jonathan Ensor (Stockholms internationella miljöinstitut SEI:s avdelning för miljö och geografi) och Simon Halliday (York Law School). Innehavaren av tjänsten kommer att arbeta i en mindre forskargrupp vid Lunds universitet och University of York och kommer att tillbringa en del av tiden med dataanalys och skrivande i York, även om större delen av tiden kommer att tillbringas i Lund.

Behörighet

Sökande ska ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång, inom ett närliggande område (miljövetenskap, geografi, utvecklingsstudier). De bör tidigare ha arbetat med eller kunna visa ett stort intresse för kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv på klimatanpassning. Tidigare forskningserfarenhet inom området styrning av klimatrisker i urbana miljöer, resiliens och anpassning är meriterande. Dokumenterade forskningsmeriter, inklusive framgångsrikt samarbete med andra, är ett krav.

Vi välkomnar särskilt sökande med dokumenterad förmåga att använda och kombinera tvärvetenskapliga metoder. En framgångsrik sökande är lika van vid att arbeta med samhällsvetenskapliga metoder som diskursanalys som att tillämpa innovativa metoder, och förmåga att förena teori och empiriska metoder för att studera klimatanpassning och risk är meriterande. Sökande ombeds redovisa dessa färdigheter i ansökan.

Tjänsten kräver förmåga att arbeta kreativt och självständigt med att utforma och leda forskning, parat med en förmåga att underordna sig arbetet i en grupp.

Erfarenhet av att leda forskargrupper (t.ex. handledning av studenter eller forskningsassistenter) är meriterande. Utmärkta färdigheter i akademiskt skrivande, inklusive förmåga att utveckla välunderbyggda och tydliga vetenskapliga texter till publikationer med peer-review-förfarande, är ett krav och kommer att bedömas med utgångspunkt i tidigare publikationer. Sökande till tjänsten ska behärska akademisk engelska i skriftlig och muntlig form.

Ansökningsförfarande

En fullständig ansökan består av:

Försättsblad: En kort motivering från sökanden som behandlar intresset för tjänsten och hur den kan kopplas till framtida karriärmål. Namn och kontaktuppgifter till sökanden ska ingå (max 1 sida).

Meritförteckning: Akademisk och yrkesmässig bakgrund som tar upp relevanta erfarenheter, särskilt inom forskningen. Eventuella publikationer (skilj på expertgranskade vetenskapliga rapporter och populärvetenskapliga eller utåtriktade publikationer). Eventuell pedagogisk erfarenhet. Ange namn och kontaktuppgifter till tre akademiska eller yrkesmässiga referenspersoner som kan lämna ett omdöme om dina fackkunskaper och din samarbetsförmåga. Minst en bör vara en tidigare eller aktuell forskningshandledare.

Forskning: Sökanden ska tydligt beskriva på vilket vis dennes forskningsbakgrund och expertis är lämpliga och kan vara värdefulla för projektet som beskrivs ovan. Sökanden ska även beskriva vilken typ av metoder och teorier han eller hon skulle vilja använda sig av i fältarbetet. (max 2 000 ord).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1371
Kontakt
  • Emily Boyd, 0462220000
Publicerat 2020-04-20
Sista ansökningsdag 2020-09-01

Tillbaka till lediga jobb