Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Under senare år har det vuxit fram en allt mer tydlig koppling mellan humanistiska forskningsfrågor och naturvetenskapliga metoder. Vid Lunds universitet har detta skett genom ett geoarkeologiskt samarbete inom LINXS (www.linxs.se), som koordinerar forskning och forskningsstrategier kopplade till MAX IV och ESS. Den forskning som hittills påbörjats inom detta fält har dock främst initierats från naturvetenskapligt håll och främst fokuserat på att utveckla metoder och tekniker, medan mer långtgående tolkningar och analyser av det förflutna spelat mindre roll.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska utveckla strategiska arkeologiska forskningsfrågor genom att dra nytta av de tekniska och metodiska möjligheter analyser med exempelvis synkrotronljus eller neutronstrålning (MAX IV, ESS) kan bidra med till det arkeologiska forskningsfältet. Även andra naturvetenskapliga forskningsfält/analyser kan komma i fråga. Vilken slutlig inriktning tjänsten får, dvs. vilka frågor som kommer att ställas och vilka analysmetoder som kommer att nyttjas, avgörs av den sökande. Förutom att arbeta med sitt eget forskningsprojekt förväntas postdoktorn under det andra året att arbeta med strategiska forskningsansökningar.

De forskningsfrågor som kan komma ifråga är kopplade till olika arkeologiska material i ett brett perspektiv. Det kan röra sig om artefaktstudier men även andra källmaterial räknas här in bland de arkeologiska, såsom osteologiska, biologiska och geoarkeologiska. Tjänsten är därför öppen för ansökningar från disputerade i flera discipliner, eftersom det är arbetet med material från arkeologiska undersökningar eller museisamlingar och nya analysmetoder som står i fokus, inte kronologisk period eller geografiskt område. Den sökande kan alltså vara disputerad i arkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi, antikens kultur och samhällsliv eller i en närliggande disciplin som ägnar sig åt kulturhistoriska analyser och tolkningar av artefakter och material.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Bedömning

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande är i fallande ordning:

 • dokumenterade erfarenheter av att kombinera humanistisk forskning med
  naturvetenskapliga metoder och tekniker
 • dokumenterade erfarenheter av att själv använda och bearbeta laborativa data för att nå kulturhistorisk förståelse
 • intresse för och erfarenhet av att utveckla forskning i olika miljöer
 • visad förmåga till samarbete.

Ansökan ska innehålla följande:

 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad* kopia på
  doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

*med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer av två personer som inte står jävsförhållande till den sökande och som kan bekräfta att kopian överensstämmer med originalet.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
  internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.


Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1525
Kontakt
 • Martin Hansson, prefekt, www.ark.lu.se/person/MartinHansson/
 • Lena Kandefelt, personalchef, www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-09-01

Tillbaka till lediga jobb