Lunds universitet, LTH, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet bedriver utbildning för främst blivande civilingenjörer vid LTH inom Kemiteknik, Bioteknik, Ekosystemteknik och Väg och vattenbyggnad. Inom forskarutbildningsämnet Kemiteknik studeras reaktionsteknik, separationsteknik och katalys, läkemedelsprocesser, bioraffinaderier och andra tillämpningar. Institutionen har runt 60 anställda, varav ungefär hälften är doktorander.

Projektbeskrivning
Membranfiltrering är en väletablerad separationsprocess och teknologi för rening av både dricksvatten som avloppsvatten. I detta projekt kommer membranteknik att användas för rening av dagvatten, regnvatten ifrån hustak, samt blandat regn- och dagvatten ifrån ett parkeringshus. Genom att använda Direkt Membran Filtrering (DMF) med ultrafiltreringsmembran är syftet med studien att kartlägga och rena dessa vattenströmmar ifrån mikroföroreningar (t.ex. läkemedelsrester) och mikroplast för att kunna återanvända vattnet. I detta konceptet, kommer vattnet att passera igenom membranen för återanvändning, medans mikroföroreningar, mikroplast, bakterier och dylikt kommer att ackumuleras, koncentreras och samlas upp. Vattenkvaliteten kommer att mätas och utvärderas för icke-drickbara återanvändningsområden. Membrangruppen på Lunds Universitet har många års erfarenhet av membranprocesser och dess applikationsområden, och söker nu efter en ny medarbetare för att utforska området för rening och återanvändning av regn- och dagvatten. Denna doktorandbefattning kommer att innebära integrering och optimering av DMF på pilotskala i ett bostadsområde. Det dagliga arbetet kommer innebära att sköta och manövrera en pilotanläggning, underhålla och förbättra dess prestanda, samt analysera diverse vattenprover erhållna ifrån membranpiloten.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen innebär följande delmoment:

 • Genomföra en litteraturstudie i ämnesområdet och presentera det i en teknisk rapport eller vetenskaplig publikation.
 • Aktivt delta i utformningen och konstruktionen av en membrananläggning i pilotskala som ska stå i ett bostadsområde.
 • Genomföra försök, utvärdera och optimera pilotanläggningen.
 • Analysera diverse vattenprover ifrån olika strömmar ut ifrån piloten.
 • Kommunicera och publicera erhållna resultat i vetenskapliga artiklar.
 • Delta i projektmöten samt bidra med projektrapportering.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav
• Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningskriterier
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig
forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa
  vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, tex yrkeserfarenhet.

Meriterande

 • Erfarenhet av membranprocesser.
 • Erfarenhet av dricksvatten- och/eller avloppsvattenrening.
 • Erfarenhet av att bygga/sätta ihop apparatur i pilot- eller labbskala.
 • Erfarenhet i mikrobiologi.
 • Erfarenhet av analyser av mikroföroreningar och/eller mikroplast.
 • Grundläggande kunskap inom elektronik och el-komponenter.
 • 3D CAD (t.ex. Autodesk Fusion 360, OpenSCAD, eller liknande).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1557
Kontakt
 • Frank Lipnizki, Professor, +46 46 222 82 92
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-06-02

Tillbaka till lediga jobb