Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, bedrivs det idag omfattande forskning och utbildning inom omvårdnad på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Därför vill vi tillsätta en professor inom omvårdnad som aktivt kan bidra inom utveckling av forskning och undervisning. Anställningen kommer att vara placerad tillsvidare vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund. 

Arbetsuppgifter
I anställningen som professor ingår att bedriva forskning och utbildning inom olika undervisningsnivåer, verka för att etablera och skapa nätverk, utveckla en kreativ forskningsmiljö samt utföra därtill medföljande administrativt arbete. Professorn i omvårdnad förväntas bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet. Innehavaren av tjänsten förväntas även kunna attrahera externa anslag, handleda doktorander, samt vara ett stöd och mentor för yngre juniora forskare. Vidare förväntas professorn i omvårdnad bedriva handledning, undervisning och examination inom ämnesområdet på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.   Innehavaren av tjänsten som professor ska kunna leda en forskargrupp och åta sig ledningsuppdrag samt aktivt verka för ett forskningssamarbete inom Lunds universitet samt nationellt såväl som internationellt. Om särskilda skäl föreligger ska den sökande genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som professor enligt 4 kap. 3§ Högskoleförordningen är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Den blivande innehavaren ska ha doktorsexamen i omvårdnad eller i motsvarande ämne med relevans för forskningsämnet och vara legitimerad sjuksköterska.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat hög grad av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet samt god förmåga till samverkan och ledarskap. Vid bedömningen kommer den vetenskapliga skickligheten att tillmätas störst betydelse.

Vetenskaplig skicklighet visas genom postdoc-period/perioder, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens, handledning av doktorander till disputation samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom kvalificerat forskningsprogram relevant för ämnesområdet, erfarenhet av projektledning och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.

Pedagogisk skicklighet visas genom god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare visas pedagogisk skicklighet även genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i undervisningsmoment.

Samverkan visas genom god samarbetsförmåga och förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Ledarskap visas genom dokumenterad erfarenhet av att föra grupper mot gemensamma målsättningar och av samarbete med forskare och yrkesverksamma från olika discipliner.

Då det i tjänsten ingår forskning, utbildning och ledningsuppdrag är det meriterande om professorn har erfarenhet från samtliga områden. Erfarenhet av ledning i forskningsmiljöer samt erhållna forskningsanslag är särskilt meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av kliniskt arbete liksom att besitta fördjupningsutbildning inom för anställningen relevant ämnesområde såsom exempelvis specialistsjuksköterskeutbildning. 

Den som anställs skall behärska det svenska språket eller annat skandinaviskt språk (norska eller danska) för att kunna undervisa på grund- och avancerad nivå samt delta i universitetets administrativa arbete. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor, se http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka kompetens vad avser vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Dekan Kristina Åkesson, telefon: 046-222 80 84, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

Prefekt Inger Kristensson Hallström, telefon: 046-222 18 96, e-post: Inger.Kristensson_Hallstrom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:

Rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon: 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-09-30.

Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar (se under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet, i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg med mera behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1591
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-08
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb