Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Medicinska fakultetens kansli

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Medicinska fakultetens kansli är en spännande och allsidig arbetsplats. Kansliet står för en samlad expertis i frågor som rör utbildning, ekonomi, internationalisering, kommunikation, ledningsstöd och HR-frågor. Kansliet strävar efter att vara en professionell och attraktiv arbetsplats, med en god arbetsmiljö i fokus.

MoRe-Lab
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet bygger nu Forum Medicum – ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum som kommer att stå klart 2023. Forum Medicum inrymmer en ny infrastruktur - Movement and Reality Lab (MoRe-Lab) - som kommer att utgöra en viktig plattform för att utveckla och etablera den nyskapande forskningsinriktningen experimentell hälsovetenskap.

Satsningen kommer att möjliggöra unik och innovativ tvärvetenskaplig forskning i samverkan med andra fakulteter och lärosäten samt parter utanför akademin. Genom MoRe-Lab kommer det komplexa samspelet mellan fysisk funktion, beteende, kognition och aktivitet i olika standardiserade eller reella miljöer att kunna studeras. Forskningen kan omfatta utvärdering av teknik, exempelvis gångtränare, rörelsesensorer, e-hälsoapplikationer och robotar för att förbättra människans funktion och hälsa i olika miljöer. Experimentell hälsovetenskaplig forskning är inte disciplinspecifik utan strävar snarare efter tvärvetenskapligt samarbete mellan traditionella hälsovetenskapliga discipliner och andra ämnen som studerar aspekter viktiga för hälsan. Forskningen präglas av gränsöverskridande samverkan som involverar parter utanför akademin i forskningsprocessen.

Om anställningen
Innehavaren av anställningen ska bedriva forskning inom experimentell hälsovetenskap. I anställningen ingår främst forskning men även utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå, eller andra uppdrag finansierade av innehavarens externa medel. Omkostnader som är relaterade till indirekta kostnader inom universitetet förväntas finansieras genom utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå alternativt forskarnivå eller genom innehavarens externa medel. Det kan finnas möjlighet att erhålla medel för inköp av utrustning för den experimentella hälsovetenskapliga forskningen om den anses vara av strategisk betydelse för etableringen och utvecklingen av MoRe-Lab. Anställningen kan vara placerad i någon av de befintliga forskargrupperna vid institutionen för hälsovetenskaper alternativt kan innehavaren etablera en egen forskargrupp om detta bedöms möjligt.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn i experimentell hälsovetenskap förväntas självständigt och i samverkan med forskare från andra discipliner utveckla och bedriva forskning av hög klass inom ämnesområdet. I forskningen används innovativa metoder och idéer i standardiserade eller verkliga miljöer och inkluderar utvärdering av modern teknik i syfte att förbättra människans funktion och hälsa.

Den som anställs förväntas ta en ledande roll i utvecklingen av experimentell hälsovetenskap och engagera sig aktivt i uppbyggnaden, etableringen, driften och den kontinuerliga utvecklingen av MoRe-Lab. I arbetsuppgifterna ingår att vara ett stöd för forskare i frågor som rör experimentell hälsovetenskap samt vara mentor för forskarstuderande och juniora forskare från olika discipliner med intresse, potential och engagemang för den nya forskningsinriktningen samt att attrahera externa anslag.

Samverkan inom och utanför akademin är central för anställningen. Experimentell hälsovetenskap är tvärvetenskaplig och gränsöverskridande, vilket förutsätter att såväl forskare från olika fakulteter och lärosäten som parter utanför akademin aktivt involveras i forskningen. Dessutom förväntas universitetslektorn i experimentell hälsovetenskap bedriva handledning och undervisning inom ämnesområdet, på såväl forskarnivå som på grund- och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår främst forskning men också undervisning samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Anställning
En anställning som universitetslektor, heltid, tillsvidare i experimentell hälsovetenskap. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för hälsovetenskaper.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för experimentell hälsovetenskap och MoRe-Lab, ha visat god förmåga till samverkan med det omgivande samhället samt visat förmåga till ledarskap.

Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten samt förmågan till ledarskap och samverkan.

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande internationell examen inom hälsovetenskap/motsvarande eller annat ämnesområde med relevans för experimentell hälsovetenskap. Sökande ska ha docentkompetens eller motsvarande internationell meritering. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens, samt uppvisa forskning inom områden av relevans för experimentell hälsovetenskap och uppvisa dokumenterad erfarenhet av nämnda forskning. Meriterande är erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning av relevans för experimentell hälsovetenskap.

Meriterande är erhållna forskningsanslag som huvudsökande i nationell och internationell konkurrens för projekt med relevans för experimentell hälsovetenskap.

Sökande ska ha visat god erfarenhet av handledning och utbildning på forskarnivå fram till disputation. Meriterande är pedagogisk erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Den sökande ska ha visat skicklighet avseende samverkan och dokumenterad erfarenhet av nationell och internationell samverkan. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av samverkan med parter utanför akademin.

Dessutom ska den sökande uppvisa dokumenterad god akademisk ledarskapsförmåga.

För anställningen krävs goda kunskaper i engelska, såväl i tal och skrift. Sökande som ej behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk förutsätts inhämta grundläggande kunskaper. Den som anställs förutsätts kunna behärska svenska språket inom en treårsperiod.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/lfn

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, epost: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Christina Brogårdh, telefon +46 46-222 18 92, e-post: christina.brogardh@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post: helene.berggren@med.lu.se Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-12-28. Fyll i din ansökan och meritportfölj enligt instruktioner i ”Meritsammanställning och CV” och ladda upp i rekryteringssystemet

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1592
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-27
Sista ansökningsdag 2020-12-28

Tillbaka till lediga jobb