Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserspektroskopiska tekniker förgrundläggande studier och tillämpningar inom bl.a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, framställning nanometerstrukturer samt plasma. Ytterligare ett betydande verksamhetsområde är modellering av kemiska processer, och detta sker till större delen i samarbete med den experimentella verksamheten. Enhetens verksamhet har stora kontaktytor inom Lunds Tekniska Högskola, med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt, samt med industrin. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar närmare 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter
Metaller har visat sig ha potential att användas som energibärare för noll-kolutsläpp. Metaller som visat potential är aluminium och järn, framförallt på grund av deras höga energitäthet och att de finns i stor mängd i jordskorpan. De metalliska bränslena kan brännas för att frigöra värme för uppvärmning och elproduktion, varefter den fasta metalloxid-produkten kan återvinnas och elektrolytiskt reduceras med ren energi.

Metallförbränningsprocesser är mycket komplicerade och involverar tvåfasflöde och transport samt homogena och heterogena kemiska reaktioner. Förståelse för metallförbränning måste undersökas både i aspekter av förbränning av partikelmoln och på skala av isolerade metallpartiklar. Metallpartiklarnas förbränning beror huvudsakligen på partikelstorleken och de termo-fysikaliska egenskaperna hos metall och dess oxid.

Projektet för vilket en doktorand nu ska rekryteras innebär teoretiskt arbete med att utveckla mekanismer för kemisk kinetik, vilka de kemiska processerna som är involverade i metallförbränning, inklusive både gasfaskemi och heterogena kemiska reaktioner vid partikelytor. Detta är ett nytt forskningsområde och få eller ingen har ännu publicerat kemiska modeller som är tillämpade på de aktuella systemen.

Forskningsgruppen inom vilken doktoranden kommer att arbeta har fokus på utveckling av kemiska kinetikmekanismer som används i simuleringar av Computational Fluid Dynamics (CFD). Dessa mekanismer måste vara kemiskt korrekta men samtidigt beräkningseffektiva, en avvägning som utgör en betydande utmaning.

Doktorandprojektet kommer att omfatta utveckling av kinetikmekanismer för förbränning av aluminium, järn och eventuellt andra metaller, i nära samarbete med CFD-gruppen vid avdelningen för Energivetenskaper, som kommer att implementera resultaten i sina simuleringar. Nära kontakt kommer även att finnas med experimentella grupper som kommer att ta fram laboratoriedata rörande metallförbränning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Goda kunskaper i programmering.

Önskvärda meriter

 • Utbildningsbakgrund med kurser i både kemi och fysik.
 • Erfarenhet av att jobba med simuleringar av fysikaliska eller kemiska system.
 • Kandidaten behöver vara självgående och innovativ, redo att möta okända utmaningar i ett nytt forskningsfält.
 • Förmåga att kommunicera och samarbeta med forskare i andra forskningsfält.
 • Goda programmeringskunskaper i Python.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1647
Kontakt
 • Elna Heimdal Nilsson, +46462224103, elna.heimdal_nilsson@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-19
Sista ansökningsdag 2020-06-15

Tillbaka till lediga jobb