Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är knuten till forskningsprojektet STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways, finansierat av MISTRA https://steps-mistra.se. Doktorandtjänsten sker inom ramen för fas två av projektet och är en del av WP3 (“Governing the transition towards a sustainable plastic system”). STEPS första programperiod har visat på hur en övergång till ett mer hållbart plastproduktions- och konsumtionssystem involverar flera och sammanhängande förändringar i råmaterial, teknik, beteende och normer hos producenter och konsumenter, organisering av produktionsnätverk och politisk styrning. Ett viktigt resultat från den första perioden var identifieringen av olika möjliga spår för övergångar mot ett mer hållbart plastsystem. Detta eftersom dessa belyser behovet av att tänka parallellt kring (1) utmaningarna att övervinna det nästintill fullständiga beroendet av fossila resurser i den moderna petrokemiska industrin, (2) behovet av hållbar och resurseffektiv produktion baserad på biomassresurser som flera industrier konkurrerar om, (3) kraven på återvinning av alla typer av plast till material med hög kvalitet, (4) och behovet av att göra smarta val kring var, hur, och i vilken form, plast ska användas. Fokus för doktortjänsten förväntas ligga på makten i den nuvarande fossilbaserade plastregimen, både på internationell nivå och i den vardagliga ’allestädes närvarande’ plasten. Forskningen förväntas (men är inte begränsad av) att engagera och bidra till litteraturen och debatter inom internationell politisk ekonomi, globala socio-tekniska regimer, rådande socio-materiella hinder, normer och social praxis. 

Forskningen kan ske med utgångspunkt i olika typer av metoder, till exempel arkiv- och dokumentanalys, materialflödesanalys, kvalitativa intervjuer, deltagande observationer och undersökningsanalys. Erfarenhet av tidigare plastforskning eller miljöforskning är en fördel, men inte ett krav. Bra kunskaper i svenska är också en merit. Inom ovanstående parametrar kommer doktoranden att bedriva oberoende forskning och i dialog med handledare självständigt kunna formulera forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer och välja metodiska tillvägagångssätt. 

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2020-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http:// www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande

 • har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
 • bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS2010:1064). 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha slutfört en självständigt författad uppsats om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt i relation till projektet. Vid ansökningstillfället måste uppsatsen vara examinerad och betygsatt.

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov. Statsvetenskapliga institutionen välkomnar särskilt kvinnliga sökanden.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • uppsats på svenska eller engelska motsvarande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (i förekommande fall kan uppsats på kandidatnivå också bifogas, utöver uppsats från avancerad nivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
 • en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser;
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

OBS: Positionen är föremål för godkännande av den slutgiltiga arbetsplanen av MISTRA. Beslutet i denna fråga förväntas komma i mitten av juni.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 september 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1685
Kontakt
 • Douglas Brommesson, director of studies , +46 (46) 222 89 48, douglas.brommesson@svet.lu.se
 • Johannes Stripple, Principal Investigator, +46 708197129, Johannes.stripple@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 (46) 222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 (46) 222 93 62
Publicerat 2020-05-13
Sista ansökningsdag 2020-06-03

Tillbaka till lediga jobb