Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är kopplad till forskningsprojektet The value of social background, education, academic performance and work experience: Following the life course of Scandinavian high school, technical school and university-level graduate cohorts 1880–1920, som finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelse. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

På grund av källmaterialets karaktär är god läsförståelse i skandinaviska språk (svenska, danska eller norska) nödvändigt. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
 • Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö.
 • Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med historiska databaser och kvantitativa metoder (intresse för att lära om artificiell intelligens är en fördel, men inte ett krav)
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 • Relevant utbildningsbakgrund
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vi är intresserade av sökande med ett starkt engagemang och intresse för humankapital ur ett ekonomiskt-historiskt perspektiv, kvantitativ analys och att arbeta med stora databaser. Projektet samarbetar med forskare vid Syddansk universitet som använder artificiell intelligens för att digitalisera historiska källor, så ett intresse för att lära sig sådana metoder är också meriterande.

Projekt

Syftet med projektet är att analysera privat och offentlig sektors värdering av social bakgrund, utbildning, betyg och arbetslivserfarenhet som erhållits genom utbildning och arbete i Sverige, Danmark och Norge 1880–1920, en period då Skandinavien genomgick en social och industriell omvandling. Fanns det specifika utbildningar och arbetslivserfarenheter som efterfrågades? Värderades social bakgrund, utbildning, betyg och arbetslivserfarenhet på olika sätt? Vi använder ”examensbiografier” med individuell information om bakgrund, utbildning och yrkeskarriärer för hela kohorter från gymnasium, tekniska skolor och universitet/högskolor i kombination med andra historiska källor för att göra unika jämförande analyser. Genom att ge nya jämförande perspektiv på ungdomar i Skandinavien som var inskrivna på gymnasium, teknisk skola och på universitetsnivå – och deras bakgrund, utbildning och karriärer på individnivå – syftar projektet att ge väsentlig insikt i hur olika kunskaper och ”färdigheter” bedömdes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och skillnader mellan länder och industrier i detta avseende. Forskningsprojektet är en del av ett bredare nordiskt forskningsnätverk av demografer, ekonomer och historiker som arbetar med historiska folkräkningar, ”digital humaniora” och frågor relaterade till utbildning och dess effekter på social och ekonomisk utveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1773
Kontakt
 • Dr. Kristin Ranestad, kristin.ranestad@ekh.lu.se, +4525708065
 • Professor Mats Olsson, mats.olsson@ekh.lu.se, +46462223118
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-18
Sista ansökningsdag 2020-06-18

Tillbaka till lediga jobb