Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet bygger nu Forum Medicum – ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum som kommer att stå klart 2023. Forum Medicum inrymmer en ny infrastruktur - Movement and Reality Lab (MoRe-Lab) - som kommer att utgöra en viktig plattform för att utveckla och etablera den nyskapande forskningsinriktningen experimentell hälsovetenskap. Satsningen kommer att möjliggöra unik och innovativ tvärvetenskaplig forskning i samverkan med andra fakulteter och lärosäten samt parter utanför akademin. Genom MoRe-Lab kommer det komplexa samspelet mellan fysisk funktion, beteende, kognition och aktivitet i olika standardiserade eller reella miljöer att kunna studeras. Forskningen kan omfatta utvärdering av teknik, exempelvis gångtränare, rörelsesensorer, e-hälsoapplikationer och robotar för att förbättra människans funktion och hälsa i olika miljöer. Experimentell hälsovetenskaplig forskning är inte disciplinspecifik utan strävar snarare efter tvärvetenskapligt samarbete mellan traditionella hälsovetenskapliga discipliner och andra ämnen som studerar aspekter viktiga för hälsan. Forskningen präglas av gränsöverskridande samverkan som involverar parter utanför akademin i forskningsprocessen.

Om anställningen

Vi söker två postdoktorer i experimentell hälsovetenskap, vars forskning ska relateras till områden enligt ovan. Anställningen är tidsbegränsad till två år med omfattning 100% av heltid. Omkostnader som är relaterade till indirekta kostnader inom universitetet förväntas finansieras genom undervisningsuppdrag på grund- och avancerad nivå alternativt forskarnivå eller genom innehavarens externa medel. Det kan finnas möjlighet att erhålla medel för inköp av utrustning för den experimentella hälsovetenskapliga forskningen om den anses vara av strategisk betydelse för etableringen och utvecklingen av MoRe-Lab. Anställningen kommer att vara placerad i någon av forskargrupperna vid Institutionen för hälsovetenskaper.  

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom hälsovetenskap/motsvarande, eller som har motsvarande utländsk examen, alternativt har doktorsexamen inom annat ämnesområde med relevans för experimentell hälsovetenskap. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Dokumenterad erfarenhet av forskning av relevans för experimentell hälsovetenskap är ett krav. Dessutom är goda kunskaper i engelska, såväl i tal och skrift, ett krav. Sökande som ej behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk förutsätts inhämta grundläggande kunskaper under anställningstiden.

Meriterande

Tidigare erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning av relevans för experimentell hälsovetenskap är meriterande. Personerna vi söker är initiativrika, ansvarstagande, noggranna, flexibla, har god samarbetsförmåga och är intresserade av att samverka med andra forskare och parter utanför akademin för att utveckla experimentell hälsovetenskap och MoRe-Lab.

Forskningsplanen ska vara skriven på engelska (med Times New Roman 12 pkt, enkelt radavstånd, max 5 sidor plus två sidor litteraturreferenser) och följande rubriker ska användas:

Bakgrund och problemformulering: Sammanfatta kort det aktuella forskningsläget inom aktuellt problemområde och ange nyckelreferenser. Beskriv hur projektet anknyter till och har potential att utveckla forskningen inom experimentell hälsovetenskap.

Syfte: Redogör för övergripande syfte, hypoteser och frågeställningar för forskningsprojektet.

Studiedesign, metod och etik: Beskriv projektets studiedesign och metoder samt vilken typ av data som kommer att användas i projektet. Redogör för forskningsetiska överväganden.

Tidplan och genomförande: Beskriv en realistisk tidplan för projektet under de 2 år som anställningen som postdoktor avser och hur projektet kommer att genomföras.

Kommunikation, samverkan och samhällsrelevans: Beskriv hur resultaten av forskningen kommer att publiceras och kommuniceras. Beskriv planerad samverkan och hur resultatet av forskningen kan komma till nytta för utvecklingen av MoRe-Lab, berörda verksamheter och samhället i stort.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att genomföra forskningsprojekt med experimentell hälsovetenskaplig inriktning, enligt beskrivningen i ingressen till ledigkungörelsen. Engagemang i Medicinska fakultetens utbildningsverksamhet kan bli aktuellt, inklusive medverkan i handledning av doktorander.

Forskningsuppgifter relaterade till samtliga faser i forskningsprocessen ingår, där såväl kvantitativ som kvalitativ och blandad metodik kan ingå. Postdoktorerna i experimentell hälsovetenskap förväntas arbeta självständigt men i nära samverkan med andra forskare för att utveckla forskningsinriktningen, medverka i uppbyggnaden och utvecklingen av MoRe-Lab. Arbetsuppgifterna omfattar att planera och genomföra projekt, vilket kan inkludera arbete med ansökningar till Etikprövningsmyndigheten, projektadministration, datainsamling, datahantering samt analyser och rapportering av vetenskapliga resultat. Postdoktorerna förutsätts även medverka i seminarie- och mötesverksamhet, skriva ansökningar om externa forskningsmedel, medverka vid konferenser och andra arrangemang samt andra inom forskningsmiljön förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter. Samverkan och kommunikation med parter utanför akademin är en viktig del av arbetet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1788
Kontakt
  • Christina Brogårdh, prefekt, +46462221892
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-12
Sista ansökningsdag 2020-08-14

Tillbaka till lediga jobb