Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand för forskning om neurala kopplingar och signalering i komplexa cellulära system. Doktoranden kommer arbeta i två forskningsgrupper inom zoofysiologi: ”Neuro-nano research” samt ”Visual Neurophysiology” vid Biologiska Institutionen, Lunds Universitet.

Mycket kunskap inom neurovetenskapen bygger på odlade nervceller i traditionella petriskålar. Här har man tex kunnat märka in speciella celler och subcellulära delar samt göra elektrofysiologiska mätningar. De senare har dock fram tills relativt nyligen varit begränsade till ett fåtal mätpunkter, och analysen av större komplexa neurala nätverk har således varit svår. Vidare går utvecklingen från enkla monokulturer i tvådimensionella (2D) system till mer komplexa co-kulturer i tredimensionella (3D) odlingssystem. I takt med den tekniska utvecklingen av multielektrodsystem har möjligheterna att studera neural kommunikation i mer komplexa, inklusive 3D system ökat.

Detta projekt syftar till att utveckla, utforska och analysera utvecklingen av och funktionen hos in vivo-liknande neurala cellsystem primärt baserade på humana neurala celler. Sådana system kan komma att förbättra vår förståelse för hjärnans funktion både under normala förutsättningar och vid olika sjukdomar. Detta kan också komma till användning för att bättre förutse effekten av nya behandlingar för hjärnans sjukdomar.

Projektet innebär en viss del metodutveckling dels med avseende på att skapa spatialt organiserade cellsystem med hjälp av olika matriser, samt att därefter kunna göra relevanta elektrofysiologiska mätningar och analyser av dessa system.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationer

Förutom grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå skall kandidaten ha:

 • MSc i Molekylärbiologi / Neurobiologi eller närliggande område.
 • Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.
 • Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
 • Praktisk erfarenhet av elektrofysiologi samt signalanalys.
 • Praktisk erfarenhet av eukaryot cellodling.

Det är vidare starkt meriterande om kandidaten kan demonstrera:

 • Praktisk erfarenhet av konfokalmikroskopi samt immunocytokemi.
 • Erfarenhet av datahantering, statistik och Matlabprogrammering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1918
Kontakt
 • Fredrik Johansson, universitetsadjunkt, +46462229351, fredrik.johansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-07-06

Tillbaka till lediga jobb