Lunds universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i tumörmikromiljö med placering tills vidare vid institutionen för Immunteknologi.

Institutionen för Immunteknologi bedriver forskning inom LifeScience området och är lokaliserad på Medicon Village i Lund med tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur. Läs mer om vår forskning på www.immun.lth.se.

Ämne
Tumörmikromiljö

Särskild ämnesbeskrivning
Spatial analys av mikromiljön i cancer. Fokus på samspelet mellan immun och tumörceller, och identifiering av målmolekyler för riktad terapi.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbets-uppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt dok-torsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått mot-svarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
• Dokumenterad förmåga att söka och få forskningsanslag
• PostDoc-erfarenhet
• Gedigen praktisk forskningserfarenhet inom mikroskopering av vävnad
• Gedigen praktisk erfarenhet av bioinformatik och hantering av omics data

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
• Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:
• Erfarenhet från antikropps-baserade analyser och design av biomarkörpaneler
• Erfarenhet av att i samråd med kliniker utforma translationella studier och hantera patientdata

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i tumörmikromiljö

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:
• God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
• Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
• Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering
• Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1968
Kontakt
  • Sara Ek, sara.ek@immun.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-07

Tillbaka till lediga jobb