Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Förbränningsfysik vid Fysiska Institutionen bedriver sedan 1990-talet forskning på utveckling och tillämpning av laserbaserade tekniker för diagnostik av förbränningsprocesser. Verksamheten är väl etablerad internationellt och omfattar både grundläggande studier och industriella tillämpningar av laserdiagnostik. Under senare år har verksamheten expanderat med diagnostik inriktad på andra tillämpningsområden inom energiomvandling, sprayfenomen, katalys, plasmafysik, materialstudier, samt fjärranalys av atmosfär, flora och fauna. Forskningen bedrivs ofta tillsammans med partners vid andra avdelningar inom Lunds Universitet, vid andra universitet och högskolor, och inom industrin, såväl nationellt som internationellt. En del av den tillämpade forskningen kräver mycket unika experimentella anläggningar och utförs därför på plats vid andra universitet eller vid våra industriella partners FoU-avdelningar. Inom tillämpad laserdiagnostik är avdelningen utrustningsmässigt och i expertis bland de främsta i världen. Den nuvarande forskningsanläggningen, Enoch Thulin laboratoriet vid Fysiska Institutionen, invigdes 2001 och har idag mer än 50 forskare. 

Projektbeskrivning
En stor del av världens energiförsörjning utgörs alltjämt av förbränning av fossila bränslen med negativ inverkan på klimat och miljö. Tillgång till förnyelsebar energi från rena källor är en förutsättning för en hållbar utveckling av vårt samhälle. Nya bränslen så som metallpulver och ammoniak innebär ingen bildning av växthusgasen CO2. Dessutom kan ”gröna” energikällor så som sol- vind- och vattenkraft utnyttjas bättre, då energi från dessa kan nyttjas i processer för att bilda ammoniak eller metallpartiklar som senare förbränns. De nya bränslena ger därmed nya möjligheter att klara av framtidens energiförsörjning.

Vill du bidra till denna utveckling? Är du intresserad av att tillämpa fysik på ett verklig relevant område? Två doktorandtjänster utlyses inriktade mot forskning på optimalt utnyttjande av fossilfria bränslen så som metallpulver, ammoniak och biomassa.

Arbetsuppgifter
De viktigaste uppgifterna för de två doktorandtjänsterna är följande:

 • Att konstruera och bygga brännarsystem i laboratorieskala för att studera förbränning av dessa fossilfria bränslen med laserdiagnostik. Undersökningarna kommer att innefatta grundläggande studier för att förstå speciella fenomen men även vara av relevans för industriella applikationer.
 • Utveckling och tillämpning av avancerade optiska diagnostiska metoder, främst för mätningar av koncentrationer av viktiga kemiska ämnen och temperatur. Tonvikten ligger på att ta fram avgörande kvantitativa data för att möjliggöra kinetisk analys och ge förståelse av processerna. 
 • Att utföra teoretiska analyser baserade på modellering av kemi, flödesfält,  värme- och massöverföring för att ta fram nyckelinformation för optimalt utnyttjande av bränslena.

De två tjänsterna kommer främst att vara inriktade på studier av metallpulver och ammoniak. Ett möjligt upplägg är att en doktorand är specialiserad på varje bränsle. Då flera av uppgifterna i tjänsterna är gemensamma, är även andra upplägg möjliga.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

 • Dokumenterad teoretisk kunskap inom laser-, atom-, molekyl-, fysik såväl som kemi och förbränning, genom kurser inom dessa områden, är en fördel.
 • Intresse för eller dokumenterade färdigheter i experimentell forskning med optisk spektroskopi eller laserdiagnostik, särskilt för användning i förbränning eller liknande applikationer, är ytterligare meriter.
 • Relevant programmeringserfarenhet, t.ex. metoder för bildanalys är meriterande.
 • Medförfattare på vetenskapliga publikationer i tidskrift eller bidrag till konferens utgör en merit.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 okober 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2039
Kontakt
 • Forskare Christian Brackmann, +46462224992, christian.brackmann@forbrf.lth.se
 • Professor Zhongshan Li, +46462229858, zhongshan.li@forbrf.lth.se
Publicerat 2020-06-16
Sista ansökningsdag 2020-07-07

Tillbaka till lediga jobb