Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesmiljön i Lund

Ämnet japanska vid Språk- och litteraturcentrum erbjuder utbildning från grundnivå upp till forskarutbildningsnivå, med inriktning mot japansk språkvetenskap. Grundutbildningen är mycket välsökt, oftast med två förstahandssökande per utbildningsplats, och har mycket god studentretention. Ämnet har sedan länge ett gott samarbete med partneruniversitet i Japan.
Rekryteringen av en professor är ett led i ämnets målmedvetna satsning på att stärka och utveckla forskningen inom japansk språkvetenskap. Detta kan ske genom en stärkning av befintlig forskningsinriktning eller genom en breddning till att omfatta ytterligare inriktningar inom fältet.
Inom ämnet bedrivs idag främst forskning om prosodi och dess gränssnitt mot bland annat syntax och informationsstruktur. Som exempel kan nämnas pågående forskning rörande produktion och perception av satsprosodi och forskning med inriktning mot gränssnitten mellan prosodi, syntax och informationsstruktur. Samverkan med flera andra ämnen vid SOL är av stor vikt för forskningsmiljön vid ämnet. Bland annat organiseras tillsammans med forskare från allmän språkvetenskap seminarieserien Lund Circle of East Asian Linguistics (LCEAL) som regelbundet bjuder in forskare nationellt och internationellt. Tillsammans med forskare från ämnena nordiska språk, neurolingvistik och fonetik vid SOL organiseras fonologiseminariet där fonologi och dess gränssnitt mot andra delar av språksystemet diskuteras regelbundet.

Arbetsuppgifter

Professuren syftar till att säkra hög vetenskaplig kompetens i japansk språkvetenskap. Vi välkomnar både sökande som stärker befintlig forskningsinriktning och sökande med andra forskningsinriktningar inom japansk språkvetenskap.
Professorns främsta uppgift är att, som forskningsledare inom sitt fält, utgöra en drivande kraft i arbetet med att utveckla den lokala forskningsmiljön och stärka utbildningens forskningsanknytning på alla nivåer.
I arbetet som professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning ingår (i) ansvar för utveckling av forskning och forskarutbildning (ii) egen forskning, planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt inklusive ansökningar om forskningsmedel (iii) undervisning, handledning och kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer inklusive postdoktoral nivå.
Professorn ska vara fysiskt närvarande i forsknings- och institutionsmiljön.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
Förmåga att kunna undervisa på engelska och japanska från anställningens första dag är ett krav. Innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska ska ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år.
Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren.


Ytterligare krav för anställning är:
• avlagd doktorsexamen i för anställningen relevant ämne
• dokumenterade utmärkta vetenskapliga meriter inom japansk språkvetenskap
• skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning
• dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag
• dokumenterad och gedigen erfarenhet av undervisning och handledning i japansk språkvetenskap på universitetsnivå
• dokumenterad god förmåga till samarbete.


Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
• Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
• Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Visas genom:
   o omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
   o internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
   o dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
   o dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
   o dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
   o ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
• Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
   o Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
• God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
   o Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.


Särskilt meriterande är i fallande ordning:
• dokumenterad förmåga att samordna forskningsaktiviteter, initiera och leda forskningssamarbeten (lokalt, nationellt, internationellt) som är till gagn för den lokala forskningsmiljön
• dokumenterad förmåga att motivera och förse kollegor, speciellt juniora forskare, med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå egna och gemensamma mål
• dokumenterad förmåga att långsiktigt planera forskningsverksamheten på ett sätt som gynnar forskningsmiljön på lokal nivå

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.
Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas komplettera ansökan med en kortfattad plan för den
verksamhet som de ämnar bedriva om de får anställningen, med särskilt fokus på hur miljön kan utvecklas och vilka samarbeten de planerar att etablera eller vidareutveckla lokalt, nationellt och internationellt. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan också anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.


Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2023 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2070
Kontakt
  • Maria Persson, prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariaPersson
  • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson/
Publicerat 2021-11-26
Sista ansökningsdag 2022-02-21

Tillbaka till lediga jobb