Lunds universitet, Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta inom området hållbar stadsutveckling med fokus på klimatutmaningar och innovation.

Omställningen till hållbara samhällen inkluderar en mångfald aktörer såsom företag, offentliga organisationer och medborgare, som tillsammans kan skapa ny kunskap som bidrar till att hitta lösningar som går bortom de mer traditionella. I området hållbar stadsutveckling ingår att utveckla policy, verktyg och angreppssätt som stöder utvecklingen mot ett hållbart och effektivt samhälle.

 

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid IIIEE vid Lunds universitet och vara en del av projektet Massive Urban Missions (MUM) finansierat av Energimyndigheten. MUM är kopplat till Europeiska kommissionens arbete med ”missions”, en framtida europeisk forsknings- och innovationsagenda, där målet är hitta lösningar på några av världens största utmaningar. Ett uppdrag (eller sk mission) är att till år 2030 ha 100 klimatneutrala städer i Europa.

 

Det övergripandet syftet med MUM-projektet är att undersöka och kritiskt granska hur Sverige ska uppnå dessa klimatneutrala städer genom ”mission-oriented” innovation. I projektet ingår två doktorander, en vid Lunds universitet och en vid Linköpings universitet.

 

MUM-projektets mål är att fördjupa vår kunskap och förståelse av 1) hur smart infrastruktur kan kombineras med mission-oriented innovation, 2) hur urban metabolism och urban living labs kan bidra till att utveckla klimatneutrala städer. Ett mål i projektet är att utveckla kunskap och förståelse som är direkt användbara i städer i deras arbete med att bli klimatneutrala. Genom att projektet arbetar i nära samarbete med svenska kommuner och deras living labs kommer projektets resultat också att bli relevanta och vara ett stöd för aktörer i deras arbete med att skapa klimatneutrala lösningar.

 

Doktoranden kommer också att vare en del av den tvärvetenskapliga och nationella forskarskolan Energisystem. För deltagarna i forskarskolan Energisystem ingår det att resa och delta i kurser och möten som är förlagda runtom i Sverige.

 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

en magisterexamen (eller masterexamen) i relevant, gärna tvärvetenskaplig, utbildning (t.ex inom hållbarhetstudier, samhällsvetenskap, ekonomi, och innovationsstudier, planering, institutioner, organisationsstudier).

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att självständigt utföra och framgångsrikt slutföra forskningsprojekt
 • Förmåga att utveckla forskningsplan och generera akademiska publikationer
 • God kommunikationsförmåga och att kunna kommunicerad mellan olika kulturer
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, är meriterande
 • Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund
 • Förslag på forskningsplan (max 3 sidor) som kopplat till det beskrivna ämnet och som ligger i linje med forskningen vid IIIEE
 • Examensbevis eller motsvarande
 • Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
 • Till ansökan skall relevanta uppsatser bifogas (kandidatuppsats, masteruppsats och/eller examensarbete).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 20200901
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2075
Kontakt
 • Kes Mccormick, 046-222000
 • Per Mickwitz, +46462220406
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-12
Sista ansökningsdag 2020-08-07

Tillbaka till lediga jobb