Lunds universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorandtjänsten är inom Docent Kristina Lundbergs forskargrupp. Kristina Lundberg har ett starkt nätverk av nationella och internationella  samarbetspartners inkluderande både grundvetenskapliga och kliniska forskare. Hennes forskargrupp är dessutom associerad till CREATE Health, ett strategiskt center för translationell cancerforskning  (www.createhealth.lth.se) med en dokumenterad förmåga att snabbt implementera resultat från cancerforskningen inom den kliniska  verksamheten.

Forskargruppen är en del av Institutionen för immunteknologi med fokus på avancerad teknikutveckling såväl som biomedicinsk forskning. Viktiga forskningsområden är immuno-onkologi, sensibilisering och biomarkörer. Avancerade teknologier tillämpas inom institutionen såsom genom- och transkriptom-studier, antikroppsutveckling baserad på fagdisplay, storskalig proteomik baserad på masspektrometri och tillhörande bioinformatik. Institutionen ansvarar också för flera kurser och erbjuder högkvalitativ utbildning på grundnivå och forskarutbildning.

Projektbeskrivning
Immuno-onkologiska behandlingsmetoder har revolutionerat cancerterapin de senaste åren, baserat på de enorma effekter som uppnås i vissa grupper av patienter. Fokus för denna doktorandtjänst är att utveckla nya typer av immunterapi mot cancer, huvudsakligen inriktad på T-celler och myeloida celler, för att förbättra effekten och uppnå effekt hos fler cancerpatienter. Användning av multiparametrisk flödescytometri för isolering av specifika immunceller samt analys av data från RNA-sekvensering kommer vara centralt inom forskningsprojekten. Beroende på hur projekten framskrider kommer det även finnas möjligheter att utföra forskning hela vägen från identifiering av nya målmolekyler, baserad t.ex. på transkriptomstudier, till funktionella in vitro-studier och vidare, genom framställning och användning av antikroppar specifika för identifierade målmolekyler.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 240 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller motsvarande, eller
 • civilingenjörsexamen eller annan examen på motsvarande nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av multiparametrisk (>10 parameters) flödescytometri för analys och sortering av immunceller. Förmåga att självständigt utföra singel-cell sortering av utvalda cellpopulationer i plattor.
 • Erfarenhet av preparering av solid tumör till en lösning av enskilda celler, för nedströms analys.
 • Dokumenterad kunskap om bioinformatik och multivariata analysmetoder.
 • Dokumenterad kunskap inom analyser av RNA sekvenseringsdata samt erfarenhet av kvantitativ analys av transkriptomdata.
 • Kunskap inom fältet för immuno-onkologi, företrädelsevis fokuserat på myeloida celler och T-celler.
 • Erfarenhet av att programmera i R för analys av data.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta med analysverktyg såsom FlowJo, FCS Express, Graphpad Prism, Qlucore, Matlab och Metacore.
 • Kunskap inom blåscancerbiologi.
 • Praktisk erfarenhet av att snitta vävnad, färga in vävnadssnitt samt efterföljande analys i fluoroscence-mikroskop.
 • Erfarenhet från arbete inom läkemedelsindustrin.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 september 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2102
Kontakt
 • Kristina Lundberg, Biträdande universitetslektor, kristina.lundberg@immun.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-07-17
Sista ansökningsdag 2020-08-10

Tillbaka till lediga jobb