Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Miljörätt

Ämnesbeskrivning

Ämnet miljörätt omfattar de delar av rättsordningen som syftar till skydd för miljön och till att främja ekologiskt hållbar utveckling, i vid bemärkelse. Ämnet omfattar bland annat frågor om skydd för ekosystem eller delar av dem (vatten, luft, arter och naturmiljö etc.), miljöaspekter på kemikalier, varor, avfallshantering och transporter, begränsad klimatpåverkan och samspelet mellan olika faktorer för ett framgångsrikt miljöskydd. Vidare omfattas frågor om lagstiftningens effektivitet i förhållande till miljöskyddssyftet, inklusive bland annat kontroll, sanktioner och styrmedel för frivilliga åtgärder, hur behovet av miljöskydd balanseras mot konkurrerande intressen och utformningen av miljörättsliga processer.

Arbetsuppgifter

Fakultetens strategiska plan för perioden 2018–2026 framhåller att utbildning och forskning ska sammanflätas och sträva efter högsta kvalitet samt vara etiskt förankrad. All forskning ska bedrivas i kreativa och dynamiska miljöer, och all utbildning ska vara forskningsanknuten och präglas av kritiska och reflekterande perspektiv samt pedagogisk kreativitet i samspel med samhällets och teknologins utveckling. Gränsöverskridande samverkan och tvärvetenskapligt samarbete ska stimuleras för att lösa samhällsutmaningar, och utbildning, forskning och samverkan ska präglas av internationalisering.

Professorsanställningen är den främsta läraranställningen vid universitetet. I arbetsuppgifterna ingår att genom forskning, undervisning, handledning och samarbete med kollegor och studenter samt samverkan med det omgivande samhället aktivt leda och utveckla verksamheten och bidra till en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö samt fakultetens övriga verksamhet, exempelvis genom att ta på sig förtroende- och ledningsuppdrag.

I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på juristprogrammet och de internationella mastersprogrammen, på forskarnivå, samt inom fakultetens distans- och uppdragsutbildningar.

I arbetsuppgifterna ingår särskilt att, i samverkan med kollegor och i linje med fakultetens strategiska plan, leda och utveckla forsknings- och utbildningsmiljön i miljörätt. Det handlar exempelvis om att aktivt bidra till att söka externa forskningsanslag, utveckla nationella och internationella samarbeten, delta i den internationella debatten, lyfta fram och ge stöd till yngre kollegor samt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer. Vid Lunds universitet bedrivs omfattande hållbarhetsforskning, exempelvis inom ramen för BECC, Centrum för miljö- och klimatforskning, Hållbarhetsforum, Internationella miljöinstitutet samt LUCSUS, och i arbetsuppgifterna ingår också att utveckla det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § HF).

För professor vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • god förmåga att handleda doktorander i studier till doktorsexamen.
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskild vikt kommer att fästas vid väl utvecklad forskningskompetens inom miljörätt. Väl utvecklad forskningskompetens inom svensk miljörätt är meriterande.

Förmåga att behärska svenska språket eller annat skandinaviskt språk är meriterande. För att fullt ut kunna integreras i fakultetens utbildning, forskning och arbetsmiljö samt medverka i det kollegiala samarbetet och ledarskapet på fakulteten förväntas en sökande som vid anställningstillfället inte behärskar svenska språket eller annat skandinaviskt språk att så snart som möjligt förvärva kunskaper i detsamma.

Vikt kommer också att fästas vid:

 • dokumenterad erfarenhet av att driva och leda internationella forskningsmiljöer, gärna med tvärvetenskapliga inslag.
 • dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel och etablera externfinansierade forskningsprojekt.

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se länk) och innehålla följande:

 • personligt brev
 • kortfattad curriculum vitae (CV)
 • beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
 • fullständig publikationslista
 • förteckning över 10 utvalda publikationer (inklusive i förekommande fall doktorsavhandlingen) som sökanden önskar åberopa. De åberopade 10 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns.
 • beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
 • beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
 • beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
 • övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2122
Kontakt
 • Dekan och professor Mia Rönnmar, +46462221092
 • Kanslichef Helena Josefsson, +46462221095
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-08-19
Sista ansökningsdag 2020-11-02

Tillbaka till lediga jobb