Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Torkan i Sverige 2018 minskade den svenska spannmålsskörden, minskade tillgängliga betesresurser och minskade skörden av grovfoder till djur vilket är viktigt för att kunna upprätthålla den nationella matproduktionen och för att behålla djurbestånd under vintern. Spannmålsskörden 2018 var den sämsta sedan i slutet av 1950-talet. Effekter på skog och skogsbruk är fortfarande delvis okända, men minskad kolupptagning har observerats och torkainducerad barkborreutbrott har rapporterats i södra Sverige. Återhämtningsgraden och konsekvenserna för skogsproduktion och skogsekonomi återstår att analyseras. Detta projekt undersöker konsekvenserna av torkan på vegetation och ekosystemtjänster i Sverige.

Arbetsuppgifter

Doktorandens forskning är en del av ett forskningsprojektet; ”Drought impact on Swedish terrestrial ecosystems - detecting and mapping vegetation change” som ska undersöka effekterna av torkan i Sverige 2018. Projektets mål är att;

 • Utveckla och testa metoder som detekterar vegetationsförändringar baserat på tidsserier av satellitdata med hög rumslig och temporal upplösning.
 • Kvantifiera och förstå vegetationsförändringar relaterat till torka i jordbruksekosystem, speciellt avseende orsaker och effekter på kolcykeln.
 • Kvantifiera och förstå vegetationsförändringar relaterat till torka i skogsekosystem, speciellt avseende orsaker och effekter på kolcykeln samt risk för insektsangrepp/störningar
 • Utforma rekommendationer för att lindra effekter på viktiga ekosystemtjänster vid framtida torkincidenter.

Se full projektplan på http://web.nateko.lu.se/personal/jonas.ardo/torka/Droughtplan.pdf

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationer

I prioritetsordning:

 • MSc inom geovetenskap, naturgeografi, växtekologi eller annat närbesläktat fält.
 • Gedigna kunskaper inom fjärranalys.
 • Kunskaper inom meteorologi och klimatologi.
 • Kunskaper i växtekologi.
 • Erfarenhet av programmering.
 • Kunna skriva och tala engelska flytande samt grundläggande kunskaper i svenska .
 • Kunskaper om svenskt jordbruk och skogsbruk.
 • God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2124
Kontakt
 • Jonas Ardö, +46462224031
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-08-15

Tillbaka till lediga jobb