Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Additiv tillverkning, eller 3D-printing, har ett antal tillämpningar inom olika industrier och produktområden. Produkterna måste dock konstrueras för att ta tillvara på de fördelar som additiv tillverkning erbjuder för att det ska vara en kostnadseffektiv lösning. Eftersom en av de största fördelarna med additiv tillverkning är att den geometriska komplexiteten inte nämnvärt påverkar produktionskostnaden finns det stora möjligheter att konstruera komplexa produkter. Detta ställer nya krav på datorbaserade metoder för att modellera och analysera produkterna.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att kretsa kring verktyg och metoder för optimering och konstruktion för additiv tillverkning. Det huvudsakliga forskningsområdet kommer gälla hur strukturer i micro/meso/macro-skala kan konstrueras för att påverka produktens prestanda. Pulverbäddstekniker i både metalliska och polymera material kommer vara centrala för arbetet, men även extrusionsbaserade och härdplastbaserade tekniker är relevanta.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete såsom relaterade forskningsprojekt och arbete i laboratoriet för additiv tillverkning (AM-labbet), dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Innovationsteknik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift.
 • Analytisk förmåga
 • Erfarenhet av konstruktionsanalys
 • Erfarenhet av konstruktionsoptimering

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av additiva tillverkningsteknologier
 • Erfarenhet av konstruktion för additiv tillverkning
 • Erfarenhet av parametrisk optimering
 • Erfarenhet av topologioptimering
 • Erfarenhet av programmering i CAD-verktyg, exempelvis Rhino/Grasshopper
 • Intresse för pedagogik och undervisning
 • Förmåga att arbeta i grupper som kan vara tvärdisciplinära
 • Förmåga att skapa och bibehålla kontakter och nätverk inom akademin, industrin eller andra organisationer
 • Kunskaper i svenska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2134
Kontakt
 • Glenn Johansson, Professor, glenn.johansson@design.lth.se
 • Axel Nordin, Biträdande universitetslektor, axel.nordin@design.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-07-31

Tillbaka till lediga jobb