Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar.

Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar.

Forskning i ämnet är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturmekanik, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Flertalet processer i naturen, som finns i vår omgivning, och i tekniska tillämpningar drar nytta av bildandet av flytande skum. Egenskaperna för flytande skum är starkt korrelerat till dess mikrostruktur. Vår primära målsättning är att beskriva de plastiska egenskaperna hos flytande skum, genom att undersöka hur topologiska omgrupperingar av bubblor, så kallade T1-händelser, formas i 3 dimensioner. Röntgentomografi är en metod som har visat sig framgångsrik i att fånga denna komplexa dynamiska 3D-struktur på mikrometernivå inom en rimlig tidsram. Vi ämnar att förbättra och utveckla nya metoder för datorrekonstruktioner av dynamiken i flytande skum för att detektera T1 händelser under flödes betingelser. Resultaten som genereras i projektet kommer utöver ökad förståelse för de dynamiska processerna som sker i flytande skum även att användas som utgångspunkt för utveckling av numeriska modeller.

Projekten kommer att utföras vid avdelningen för Hållfasthetslära och i samarbete med forskare i Frankrike. I den experimentella delen kommer röntgentomograf på 4D Imaging Lab i Lund att användas så väl som internationella synkrotronanläggningar; MAX IV Laboratory och Swiss Light Source. Student kommer att ha möjlighet att tillbringa del av forskning vid samarbetspartnerna i Frankrike eller i Schweiz.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller 
 • civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller väg och vattenbyggnad. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i fysik eller materialvetenskap
 • Mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap och intresse för experimentella och numeriska metoder i fysik
 • Kunskap i 3D avbildning och datorbaserad data-/bild-analys
 • Färdigheter i programmering i Python eller Matlab.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2156
Kontakt
 • Rajmund Mokso, +46 72 5517497, rajmund.mokso@maxiv.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-13

Tillbaka till lediga jobb