Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserspektroskopiska tekniker förgrundläggande studier och tillämpningar inom bl.a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, framställning nanometerstrukturer samt plasma. Ytterligare ett betydande verksamhetsområde är modellering av kemiska processer, och detta sker till större delen i samarbete med den experimentella verksamheten. Enhetens verksamhet har stora kontaktytor inom Lunds Tekniska Högskola, med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt, samt med industrin. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar närmare 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter
Ammoniak (NH3) kan vara ett alternativ att ersätta fossila bränslen i olika förbränningsanordningar, inklusive förbränningsmotorer, gasturbiner och rymdframdrivningssystem. Fördelarna och nackdelarna med att använda ammoniak för energiproduktion har dokumenterats väl. Kort sagt betraktas ammoniak som säker "vätebärare" som är mer kostnadseffektivt att hantera och transportera jämfört med vätgas och det kan produceras från förnybara energikällor som vind, sol, biomassa och avfall. Utmaningen med förbränning av ammoniak är den låga flamhastigheten och svårigheten att antända NH3 / luftblandningen. Dessutom producerar förbränningen av NH3 stora mängder kväveoxider (NOx), särskilt under magra förhållanden. Andra kväveinnehållande arter kan också bildas vid förbränning av biomassa, såsom trä. Under förbränningen kan de producera betydande mängder NOx, vilket är farliga föroreningar.

Det främsta målet med det föreslagna projektet är att undersöka den detaljerade kemi för förbränning av ammoniak och olika typer av bränsle-kvävearter med fokus på bildning och minskning av olika föroreningar som potentiellt kan bildas. Motivationen för detta är utvecklingen av en långsiktig lösning för hållbar och miljövänlig energiproduktion.

I arbetsprogrammet ingår experimentell forskning, utveckling av kinetiska modeller och modellering. Följande experiment förutses: mätning av bränslehastigheterna för de relevanta bränslena, analys av de föroreningar som bildats med hjälp av sondprovtagning och / eller laserdiagnostik. Detaljerade strukturer och dynamik för ammoniakflammor kommer att studeras för en rad bränslekompositioner, ekvivalensförhållanden, initialt tryck och temperaturer och tillsats av H2. Nya kinetiska modeller kommer att utvecklas och valideras med hjälp av resultaten från detta projekt och litteraturdata.

Huvuddelen av arbetet kommer att bedrivas vid avdelningen för förbränningsfysik i Lund, där experimentella inställningar finns tillgängliga. Samarbete med universitet i Nederländerna och Storbritannien kommer att göra andra typer av experimentella inställningar tillgängliga. De studier som ska utföras stöds ekonomiskt av KAW och kommer att konsolidera svensk forskning inom området förbränning av alternativa och biobränslen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

 • Utbildningsbakgrund med kurser i både kemi och fysik.
 • Erfarenhet av att jobba med simuleringar av fysikaliska eller kemiska system.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Kandidaten behöver vara självgående och innovativ, ha god samarbetsförmåga och framåtanda, vara redo att möta okända utmaningar i detta forskningsfält och ha förmåga att kommunicera och samarbeta med forskare i andra forskningsfält.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 oktober 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2200
Kontakt
 • Professor Alexander Konnov, +46462229757, alexander.konnov@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-08-15

Tillbaka till lediga jobb