Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är kopplad till forskningsprojektet How welfare shapes our future: Policies targeted at young children and their effects over the full life course – a case study of southern Sweden, 1920 to the present day. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Kunskap i svenska är att önskvärt, men inget krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
 • Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö
 • Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
 • God kunskap i statistik och ekonometriska metoder
 • Skicklighet att hantera data och erfarenhet att arbeta med stora individdatabaser
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 • Relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. statistik, nationalekonomi eller demografi
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Vi är intresserade av sökande med ett starkt engagemang och intresse för vad som händer människor efter exponeringar och interventioner i unga år, livsförloppsforskning, kvantitativ analys och att arbeta med stora longitudinella mikrodatabaser.

Projekt

Projektet undersöker effekterna av den första välfärdsutvecklingen i Sverige med fokus på mödrar och små barn – institutionaliseringen av födslar till sjukhus och barnomsorg – på individers välbefinnande  under hela livsförloppet. Projektet använder Skånes ekonomisk-demografiska databas, en unik longitudinell databas på mikronivå som innehåller staden Landskrona och fem landsbygdskommuner från och med 1905, tillsammans med länkad individdata rörande barnmorskor, sjukhusfödslar, barnomsorg och spädbarnskontroller. Individerna följs från födelse till ålderdom för att studera effekterna av dess välfärdsåtgärder och deras interaktion på olika stadier i en individs liv. Olika indikationer på socioekonomisk status och hälsa betraktas som utfall, vilket gör det möjligt att mäta i vilken grad och genom vilka mekanismer välfärdspolitiken reducerat social ojämlikhet mellan generationer. Att förstå effekten över hela livscykeln kommer att ge oss möjlighet att utvärdera det sociala värdet av dessa interventioner på ett korrekt sätt.   

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2217
Kontakt
 • Luciana Quaranta, Associate Professor , +46 46 222 04 97, luciana.quaranta@ekh.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-07-01

Tillbaka till lediga jobb