Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskningsgruppen för Effektiva Energisystem vid Institutionen för energivetenskaper har lång erfarenhet av forskning om effektiva energisystem med särskilt fokus på ledningsburen energi. Vi arbetar tvärvetenskapligt och har ett stort kontaktnät av aktörer inom energibransch och kommunal verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Anställningen utlyses som en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil”. Projektet ingår i programmet Forskarskolan Energisystem etapp 2 som utgör en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen. Programmets vision är att hållbara energisystem är utformade av individer med tvärvetenskaplig expertkompetens med helhetssyn som kan förstå olika vetenskapliga angreppssätt och energipolitiska frågeställningar samt som kan sätta dem i olika former av perspektiv och skärningar. Dessa individer bidrar till förändring inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Projektets fokus är energisystemens planering, framväxt och uppföljning i tre stadsdelar med höga ambitioner för hållbarhet. Detta är ett projekt där tre lärosäten samverkar med sina specifika inriktningar; Energivetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola; Tema Teknik och social förändring vid Linköpings Universitet, samt; Arkitektur vid Chalmers. Tre doktorander kommer att anställas, en vid varje lärosäte. De tre doktoranderna kommer sedan att följas åt i sina studier och samarbeta inom projektet utifrån sina olika infallsvinklar.

Arbetsuppgifter
Doktorandarbetet vid Energivetenskaper innebär forskning om energisystem på stadsdels- och stadsdelsystemnivå med frågeställningar som fokuserar på energiplanering och uppföljning av energiprestanda och hållbarhet i tre nybyggda stadsdelar med uttalat hållbarhetsfokus. Frågorna i projektet handlar bland annat om de olika platsernas förutsättningar och energisystemens plats i den fysiska planeringen; hur förutsättningar för ledningsburen energi ges i planeringen och utifrån uppställda målsättningar om energisystem på lokal, nationell och EU-nivå. Vidare handlar det om att utreda hur planeringen görs att minska behovet av värme kyla, el och effekt i områdena, samt hur planeringen görs att skapa förutsättningar för förnybar energi. Fokus ligger också på energisystemets sårbarhetsaspekter och hur dessa har påverkat planering, utveckling och utfall. Värden såsom exempelvis valfrihet, självförsörjningsgrad, komfort och sociala dimensioner av utvecklingen av energisystemet skall undersökas i delprojektet.

Projektet genomförs både som ett akademiskt tvärvetenskapligt samarbete och i samverkan med organisationer utanför akademin, såsom energibolag och kommuner. Det akademiska tvärvetenskapliga samarbetet innebär, förutom att delta i projektet, medverkan i forskarskolans kurser och aktiviteter, som delvis genomförs vid andra lärosäten i Sverige.

Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning vid Institutionen för energivetenskaper och i forskarskolan för energisystem, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

1. minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.
2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Doktorandarbetet kommer att innebära mycket kontakt med olika typer av aktörer i de tre hållbarhetsområdena och doktoranden kommer att behöva kunna utföra intervjuer och möten på svenska. I arbetsuppgifterna ingår också institutionstjänstgöring i form av undervisning på grundutbildningskurser och även här ställs krav på goda kunskaper i svenska språket, men även goda kunskaper i engelska språket i, tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
 • Förslag till forskningsplan (max 3 sidor) som kopplar till det beskrivna ämnet som ligger i linje med forskningen inom energisystem vid Institutionen för energivetenskaper
 • Examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior på betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
 • Till ansökan ska relevanta uppsatser bifogas (kandidatuppsats, masteruppsats/examensarbete).
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2227
Kontakt
 • Kerstin Sernhed, +46721642590
 • Magnus Genrup, +46462229277
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-08-25

Tillbaka till lediga jobb