Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand för forskning och forskarutbildning i biologi, med inriktning mot mikrobiologi och molekylär cellbiologi. Doktoranden kommer att arbeta inom ett projekt om cell- och utvecklingsbiologi hos bakterier som stöds av Vetenskapsrådet. Det syftar till att förstå grundläggande molekylära mekanismer som formar en bakteriecell. Specifikt studeras hur cellpolaritet och polär tillväxt etableras och regleras i medlemmar av den stora grupp av Gram-positiva bakterier som betecknas Actinobacteria. Avancerad metodik inom bakteriell genetik, molekylärbiologi, biokemi, cellbiologi och mikroskopi kommer att ingå i projektet. Arbetet utförs med modellorganismer av stor industriell och medicinsk relevans, och kommer att involvera internationella och tvärvetenskapliga samarbeten.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som även har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Kvalifikationer

Förutom behörighet till utbildning på forskarnivå skall kandidaten ha:

 • Mastersexamen i biologi eller motsvarande med starkt inslag av molekylärbiologi, biokemi och mikrobiologi.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att läsa och skriva akademiska texter på engelska.
 • Stort intresse för grundvetenskaplig forskning och laborativt molekylärbiologiskt arbete.

Det är vidare starkt meriterande om kandidaten kan demonstrera:

 • Kunskaper inom och praktisk erfarenhet av mikrobiologi och mikrobiell genetik.
 • Praktisk erfarenhet av molekylärbiologiskt och biokemiskt arbete.
 • Praktisk erfarenhet av avancerad fluorescensmikroskopi.
 • Tidigare forskningsarbete eller relevant examensarbete inom nämnda ämnen.
 • God kommunikativ förmåga och goda betyg.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv, organisationsförmåga och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1) Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2) Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3) Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4) Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Kontaktperson

För frågor om tjänsten eller om din ansökan, vänligen kontakta professor Klas Flärdh: +46462228584, klas.flardh@biol.lu.se.  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2452
Kontakt
 • Klas Flärdh, professor, +46462228584, klas.flardh@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-07-15
Sista ansökningsdag 2020-08-05

Tillbaka till lediga jobb