Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

 

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram, bland annat i European Business Law.

 

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

 

 

Ämne

Civilrätt, företrädesvis med inriktning mot förmögenhetsrätt

 

 

Ämnesbeskrivning

Civilrätten består av rättsnormer som reglerar förhållanden mellan privata rättssubjekt och sådana rättsförhållanden mellan offentliga och privata rättssubjekt som grundar sig på frivilliga rättshandlingar. Förmögenhetsrätten är en central del av civilrätten och består av rättsnormer som reglerar uppkomsten, förändringen och upphörandet av rättigheter till egendom. Hit hör framförallt rättsområden som allmän avtalsrätt, obligationsrätt, sakrätt och associationsrätt, men även områden som immaterialrätt och delar av arbetsrätten, fastighetsrätten, konkurrensrätten och konsumenträtten. Ämnet begränsar sig i stort till att avse i Sverige gällande rätt, vare sig denna har ett nationellt, nordiskt, europeiskt eller ett vidare internationellt ursprung.

 

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

 

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

 

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

 

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

 

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

 

 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

 

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i svensk förmögenhetsrätt. Vidare kommer särskild vikt att fästas vid att den sökande har sin förankring i den centrala civilrätten och visat intresse för förmögenhetsrätten i ett vidare perspektiv.

 

 

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • personligt brev
 • kortfattad curriculum vitae (CV)
 • fullständig publikationslista
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor)
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

 

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

 

 

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

 

 

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-12-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2465
Kontakt
 • Helena Josefsson, +46462221095
 • Ulf Maunsbach, +462221039
Publicerat 2020-08-19
Sista ansökningsdag 2020-10-14

Tillbaka till lediga jobb