Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik.

Halvledande nanotrådar är ett speciellt starkt forskningsområde vid avdelningen. Forskning bedrivs både inom växt och grundläggande karakterisering av nanotrådar, och de används även i olika devices, liksom i experiment inom till exempel kvantfysik. Teoretisk forskning om nanotrådar bedrivs i tätt samarbete med de experimentella aktiviteterna. Den här tjänsten baseras på ett nära samarbete med Center for Quantum Devices (QDev) vid Köpenhamns Universitet.

För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se, www.qdev.nbi.ku.dk/

Arbetsuppgifter
Den här tjänsten är inom teoretisk kondenserade materiens fysik och fokuserar på ny fysik och fenomenologi för icke-lokala och icke-abelska system. Den är en del av ett nyligen etablerat forskningsprogram finansierat av ett ERC Synergy grant som involverar experimentella och teoretiska projekt i nära samarbete. Det ger en unik möjlighet att delta i ett kreativt projekt där teori och experiment tillsammans utforskar ny fysik. Projektet genomförs i nära samarbete med forskargrupper vid det närliggande (1 timme med tåg) Center for Quantum Devices vid Niels Bohr institutet, Köpenhamns universitet.

Forskningen handlar om supraledar-halvledar hybridstrukturer och det slutliga målet för projektet är att demonstrera existensen av icke-lokala och icke-abelska kvasipartiklar. De experimentella grupperna leds av Charles Marcus och Ferdinand Kuemmeth, de teoretiska grupperna leds av Karsten Flensberg och Martin Leijnse.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

 • Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik, särskilt teoretisk fysik, kvantmekanik och fasta tillståndets fysik.
 • Förmåga och erfarenhet av att arbeta teoretiskt/matematiskt kommer att vara väsentlig, och kurser inom avancerad kvantmekanik för kondenserad materia är av stort värde.
 • Erfarenhet av programmering och numeriskt arbete är meriterande.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet, nyfikenhet och driv, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner och från andra länder.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse. Vi har full förståelse för att det för nuvarande finns begränsade möjligheter till flytt och resor.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2935
Kontakt
 • Martin Leijnse, universitetslektor, +46703571138, martin.leijnse@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-30
Sista ansökningsdag 2020-10-28

Tillbaka till lediga jobb