Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, och präglas ofta av en mångfald av metoder och teorier från såväl tekniska perspektiv, samhällsvetenskap som naturvetenskap.

Arbetsuppgifter

Doktoranden förväntas bidra till ökad kunskap om hur geopolitik kan påverka omställningen till mer cirkulära resursflöden och vice versa. Detta kan exempelvis innebära studier av hur materialflöden kan ändras, hur regioner kan påverkas av ökad cirkuläret, om och hur tillgång till naturresurser och återvinningstekniker påverkar länders strategier för ökad cirkuläret samt metodutveckling.

Doktoranden kommer huvudsakligen medverka i forskningsprogrammet ”Mistra Geopolitics: Navigating towards a secure and sustainable future” (www.mistra-geopolitics.se). Programmet är ett tvärvetenskapligt samarbete med forskare från Lunds universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), E3G (Storbritannien) och adelphi (Tyskland). Forskningsprogrammet studerar samspel mellan geopolitik, säkerhet och miljöförändring. Medverkande forskare från Lunds universitet har i huvudsak studerat hur hållbarutveckling kan påverka den globala användningen av vissa naturresurser, var dessa resurser finns geografiskt och hur länder som har dessa resurser kan påverkas.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknik och samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av tidigare forskning, framförallt tvärvetenskapliga projekt.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med kvantitativa metoder.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder, så som intervjuer och textanalys.
 • Kunskaper i svenska som gör det möjligt att bidra till undervisning på avdelningen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla en översiktlig beskrivning av en studie du skulle vilja genomföra som ligger i linje med projektet (max en sida), CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2937
Kontakt
 • Biträdande universitetslektor André Månberger, 046-2224130, mail: andre.manberger@miljo.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-22
Sista ansökningsdag 2020-11-03

Tillbaka till lediga jobb