Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskarutbildningsämne

Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, TEMMTF00.

Ämnesbeskrivning

Ämnet Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner är av tvärvetenskaplig karaktär och har stor industriell tillämpbarhet. Ämnet omfattar studier av produktionstekniska processer, maskiner och metoder och dess användning i verkstadstekniska tillverkningssystem, vilket bl.a. avser studier av modeller som beskriver olika typer av tillverkningsprocesser som skärande bearbetning, plastisk formning, gjutning etc. samt övervakning, optimering, simulering och styrning av dessa processer.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är flerdisciplinära och innefattar konceptutveckling, framtagning av prototyper, testning och analys av olika typer av industriella sensorer.

Framtagning av prototyper innefattar mekanisk bearbetning av material, tunnfilms-litografi i renrumsmiljö samt uppkoppling mot analyshårdvara. Testning innefattar både bearbetningsprov i programstyrda maskiner så väl som kemiska korrosionsstudier. Analys av fysikaliskt och kemiskt slitage av sensorer med hjälp avancerad mikroskopi och mättekniker, såsom XRD, SEM och X-EDS ingår i arbetet. Även analys med hjälp av TEM och synkrotronljus kan innefattas.

Samverkan skall ske med:

 1. Andra doktorander och forskare där bl.a. utslitningsmekanismer vid skärande bearbetning knutna till termiskt driven diffusion och kemiska reaktioner kommer att studeras.
 2. Forskare och produktutvecklare inom tillverkningsindustrin knutet till bl.a. integrering och implementering av utvecklade sensorer.

Det aktuella doktorandprojektet innefattar frågeställningar som både täcker in processtekniska aspekter vid tillverkning av komponenter samt livslängd för utvecklade sensorer och tillhörande utrustning under förhöjd och varierande temperatur och kemi. En viktig aspekt är att med hjälp av sensordata kunna knyta teknik till ekonomi och därmed kunna bedöma olika utvecklingsscenariers potentiella värde.

Delar av arbetet kommer att baseras på fallstudier som primärt avses genomföras vid svenska och eventuellt europeiska industriföretag. Utöver projektarbetet ingår institutionstjänstgöring motsvarande 20 %, vilket innefattar laborations- och övningsundervisning. Inom ramen för doktorandtjänsten ställs det krav på att minst läsa 60 hp under tjänstens varaktighet. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • Avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner uppfyller den som har:

 1. Minst 120 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 2. examen på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller motsvarande utbildning som bedöms vara likvärdig.

Övriga krav:

 • Civilingenjör M eller K eller med Master inom för tjänsten relevant område.
 • Sökanden måste ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
 • Skall kunna arbeta med informationsinsamling, analys och dokumentation kring det beskrivna området.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Den sökande skall kunna kommunicera sina forskningsresultat såväl skriftligt som muntligt.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper inom tunnfilmslitografi, renrumsarbete samt erfarenhet av bearbetningsmaskiner (EDM, polering) och tillhörande mikroskopi.
 • Vana av industrinära forskning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Vidare eftersträvar institutionsledningen enligt jämställdhetsplanen en jämn könsfördelning inom ämnet varför institutionen gärna ser att kvinnliga sökanden till tjänsten.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (d.v.s. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Kontaktperson:

Professor Jan-Eric Ståhl, avd. för Industriell produktion LTH, LU

jan-eric.stahl@iprod.lth.se 046-222 8595, 070-564 8595

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2938
Kontakt
 • Professor Jan-Eric Ståhl, prefekt, +46462228595
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-15
Sista ansökningsdag 2020-10-06

Tillbaka till lediga jobb