Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, grundläggande psykoterapiutbildning, fristående kurser, masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Ämnesbeskrivning
Minst en anställning som biträdande universitetslektor i socialt arbete. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Möjlighet att ansöka om befordran till universitetslektor finns (se nedan).

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom socionomprogrammet, masterprogrammet och fristående kurser. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Anställningen utgörs av minst 50 % forskning. Vi ser gärna att den sökandes forskningsinriktning bidrar till någon av institutionens redan existerande forskningsmiljöer. Att aktivt söka extern forskningsfinansiering förväntas. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men även i begränsad utsträckning på engelska. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Som särskilda skäl räknas normalt föräldraledighet och sjukdom (se 4 kap. 4 a § HF).

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökandes förmåga att självständigt initiera, planera och genomföra forskning och utbildning inom ämnesområdet anses särskilt viktigt. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Vidare ska förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt. Detsamma gäller förmågan till interaktion både inom-/ och mellanvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Erfarenhet av undervisning på socionomprogram, i socialt arbete, samt det sociala arbetets praktik är meriterande. Sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska både i tal och skrift.
Institutionen har ett kollegialt arbetssätt. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt.

Framtida befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

• Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
• Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
• Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.
• Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.
• Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer lika vikt att läggas vid bedömningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I publikationsförteckningen anges de maximalt 5 skrifter som den sökande åberopar i första hand. Dessa skrifter ska bifogas ansökan. Till ansökan ska även bifogas en forskningsplan (ca 2-4 sidor) som anger vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt under anställningstiden som biträdande universitetslektor.

Tillsättningsförfarande
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Under intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt eventuellt kommande roll på institutionen. Det är viktigt att den sökande anger referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom egenskaper som är av betydelse för anställningen t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga liksom förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en positiv utveckling för verksamheten.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3155
Kontakt
  • Staffan Blomberg, prefekt, 046-2223162, staffan.blomberg@soch.lu.se
  • Ellinor Weise, personalsamordnare, 046-2229668, ellinor.weise@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-09-30
Sista ansökningsdag 2020-11-08

Tillbaka till lediga jobb