Lunds universitet, HT-fakulteterna, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Arbetsuppgifter och innehåll

Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. Därför ingår cirka 50% undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser och cirka 50% forskning med anknytning till de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering.

Arbetsuppgifter:

 • Forskning med anknytning till de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna inom ämneslärarutbildningen.
 • Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) i det långa, sammanhållna programmet.
 • Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och ha kursansvar.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Förmåga att kunna undervisa på svenska (alternativt danska eller norska) vid anställningens första dag är ett krav. Även undervisning på engelska kan förekomma.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
 • pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor under den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

 • god förmåga att genomföra forskningsprojekt med relevans för de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna inom något av följande områden: läroplansteori och didaktik och/eller utvärdering och utvecklingsarbete och/eller skolans organisation och villkor
 • erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser eller motsvarande
 • avslutad lärarutbildning eller motsvarande

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Vid Lunds universitet tillämpas individuell lönesättning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Befordran

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt nedanstående behörighetskrav och bedömningsgrunder. Ansökan får bara göras en gång och ska inges till HT-fakulteterna senast sex månader innan anställningen upphör.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de  arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt
  inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
  undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

För befordran gäller särskilt:

 • vetenskaplig publicering av högkvalitet i nationella och internationella sammanhang
 • Visad progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning men även visat engagemang för och ansvar för institutionsgemensamma eller universitetsgemensamma uppgifter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3237
Kontakt
 • Anders Persson, professor/prefekt , www.uvet.lu.se/person/AndersPersson/
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-10-29
Sista ansökningsdag 2020-11-30

Tillbaka till lediga jobb