Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Om ämnet och anställningens innehåll

Engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Språk- och litteraturcentrum är en aktiv forskarmiljö som bedriver forskning både inom ämnet och i samarbete med forskare utanför ämnet, nationellt såväl som internationellt. Det finns både ämnesseminarier och ämnesövergripande seminarier, och vi har ett tätt samarbete med Humanistlaboratoriet.

Engelska med språkvetenskaplig inriktning har som målbild att på tio års tid ytterligare stärka och utveckla forskningen inom två huvudsakliga områden: engelsk språkvetenskap med inriktning mot språkbruk och variation, och engelsk språkvetenskap med inriktning mot språklig representation och bearbetning. Den förra rör hur språket används och varierar i relation till olika parametrar som tid, rum och situation, medan den senare är inriktad på hur språkliga uttryck är kopplade till kognition och språkliga strukturer. Vi söker därför en internationellt framstående forskare med dokumenterad expertis inom minst en av dessa inriktningar.

I arbetet som professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning ingår (1) ansvar för utveckling av forskning och forskarutbildning, (2) egen forskning, planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt inklusive ansökningar om forskningsmedel och (3) undervisning, handledning och kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer inklusive postdoktoral nivå. Aktiv och fysisk närvaro i forskningsmiljön är viktig.

Vi har utbildning på grund-, avancerad och doktorandnivå och vi handleder postdoktorer inom olika forskningsprojekt. Vi strävar efter att ge studenterna en bred utbildning av högsta kvalitet i centrala delar inom engelsk språkvetenskap: grammatik, semantik, fonetik, pragmatik, diskurs och språkinlärning. Ämnet driver ett pedagogiskt arbete inom akademiskt skrivande. Ämnet engelska är ett viktigt ingångsämne inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och även den ämnesdidaktiska forskningen stärks för närvarande vid institutionen. Engelsk språkvetenskap utgör vidare en vital del av Språk- och litteraturcentrums masterutbildning och forskarutbildning i språk och språkvetenskap. Våra kurser är populära och öppna för alla studenter inom de språkvetenskapliga inriktningarna vid Språk- och litteraturcentrum.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om
minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Även om undervisning och handledning inom ramen för tjänsten sker på engelska, förväntas innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Ytterligare krav för anställning är:

 • Dokumenterad bred kunskapsbakgrund inom centrala områden av engelsk språkvetenskap som studerar språkets användning, betydelse och struktur i tal och skrift.
 • Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av olika empiriska metoder som används inom engelsk språkvetenskap, till exempel metodutveckling experimentellt och medelst språkdatabaser.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet. Den sökande ska kunna uppvisa en internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup. Den sökande ska också ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt ha erfarenhet av och visat skicklighet i handledning.

God nationell och internationell nivå som forskare innefattar ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället. Detta visas genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.

Mycket god pedagogisk förmåga visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.

Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren.
God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Särskilt meriterande i fallande ordning:

 • Dokumenterad erfarenhet av strategiskt och nydanande arbete med forskning och kursutveckling.
 • Dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning på avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå.
 • Dokumenterad förmåga att främja juniora forskares vetenskapliga etablering.
 • Dokumenterad mångårig erfarenhet av undervisning i engelsk språkvetenskap eller motsvarande på universitetsnivå (grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå).

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstexten och anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande som går vidare för extern sakkunnigbedömning. I samband med detta beslut kan lärarförslagsnämnden anmoda dessa sökande att inkomma med fysiska exemplar av de åberopade skrifterna inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3251
Kontakt
 • Fabian Beijer, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/FabianBeijer/
 • Henrik Rahm, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/person/HenrikRahm/
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-04-19

Tillbaka till lediga jobb