Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för Datavetenskap, Lunds Universitet, erbjuder en fullt finansierad anställning (4 år vid heltid) som doktorand med start januari 2021 eller tidigast möjligt till en kvalificerad sökande med intresse inom robotik och autonoma system i allmänhet och mer specifikt människa-robot-interaktion och multi-agentsystem.

Vi letar efter en person med entusiasm för det praktiska arbetet inom robotiken, som dock är baserad på teoretiska underlag inom AI, som har goda teoretiska och matematiska kunskaper och som är mån att främja arbetet med nästa generationens robotar som kan lära sig av människor.

Vi erbjuder:

 • Ett anpassat curriculum som förbereder för en karriärväg inom forskningen både i akademisk och näringslivs-sammanhang
 • En kreativ, mångsidig, och integrerande arbetsmiljö i ett av världens mest innovativa och attraktiva områden (http://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university/why-work-at-lund-university)
 • Möjligheter att delta i internationella vetenskapliga konferenser och att interagera med forskare över hela världen
 • Finansiellt stöd för utrustning och resor
 • Attraktiv lön
 • Möjlighet att arbeta i en grupp med starka kopplingar till WASP (http://wasp-sweden.org/) och dess forskarskola, där det finns potentiell möjlighet till anknytning till kurser inom maskininlärning, AI, och autonoma system på högsta nivå

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet kommer handledas av docent Elin A. Topp inom gruppen for Robotik och Semantiska System (RSS) och RobotLabbet vid LTH (se http://cs.lth.se/english och http://rss.cs.lth.se). Finansieringen ges genom ELLIIT (ThE Linköping-Lund Initiative on IT and mobile communication, https://old.liu.se/elliit?l=en). Beroende på kandidatens preferenser och institutionens behov, kan anställningen förlängas med upp till ett år (till 5 år) och skulle då innehålla 80% forskarstudier och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Doktorandprojektet kommer vara del i ett gemensamt projekt kring distribuerad situationsuppfattning och interaktion under blandad initiativtagande för robotar i samarbete (distributed situation awareness and mixed-initiative interaction for collaborative robotics) tillsammans med Inst för Datavetenskap vid Linköpings Universitet (gruppen av prof Patrick Doherty) i en grupp om minst två doktorander (en vid varje lärosäte) och deras handledare. Projektet vid Lunds Universitet kommer att fokusera på interaktionen baserad på blandad initiativtagande och anknyter tydligt till andra doktorandprojekt inom RSS och samarbetande grupper, speciellt inom Inst för Reglerteknik, http://www.control.lth.se, (prof Anders Robertsson).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda analytiska färdigheter
 • Goda matematiska färdigheter
 • Goda programmeringskunskaper

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap inom (helst) eller viljan att skaffa kunskaper inom C++, Python and Linux
 • Bakgrund inom ett eller flera av följande områden: Mjukvaruutveckling (Software Engineering), Maskininlärning, Robotik, Människa-Robot-Interaktion, Människa-Dator-Interaktion, Datorseende, Kognitionsvetenskap
 • Stort intresse att arbeta inom ovan nämnda områden under fyra (fem) år
 • Färdighet att arbeta både oberoende och i mindre grupper

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Ansökan kommer utvärderas löpande redan under ansökningstiden, men samtliga handlingar som inkommer innan ansökningstidens slut kommer att tas hänsyn till.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast alt Januari 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3418
Kontakt
 • Elin A Topp, universitetslektor, e-mail: elin_anna.topp@cs.lth.se
 • Elin A Topp, universitetslektor, Zoom: https://lu-se.zoom.us/my/elin.a.topp
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-06
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb