Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Neutronspridning från rörelseorganens mjuka vävnader för att studera strukturella och mekaniska förändringar till följd av artros

Forskningsmjljö: Forskargruppen inom biomekanik fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapartatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdommar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseaparatens vävnader.

 

Beskrivning av projektet: Rörelseorganens mjuka vävnader (ledbrosk, menisk, ligament och senor) förbinder och/eller överför krafter i kroppen, t.ex. i knäet. Trots att de har specifika mekaniska funktioner och mikrostrukturer har de en liknande sammansättning - ett kollagenätverk, små mängder proteoglykaner och en omfattande mängd vatten.  Det är viktigt att karaktärisera strukturella och mekaniska egenskaper för att förstå hur vävnader förändras från ett friskt till ett sjukdomstillstånd, men också för att främja utvecklingen av nya biomaterial och regenereringsstrategier.

Artros är den vanligaste ledsjukdomen och drabbar över 40 miljoner européer. Den leder till smärta, funktionshinder och social isolering. Projektet kombinerar fysik, teknik och medicin för att utvärdera hur neutronspridning kan öka vår förståelse av olika utvecklingsstadier av artros. Det innefattar att undersöka om förändringar i mjuka vävnaders nano- och mikrostruktur kan detekteras med neutronspridning och tomografisk avbildning, och fokuserar på hur mekaniska  förändringar kan visualiseras, specifikt vad det gäller förändring av vätskedistribution som svar på belastning. Detta ger ny kunskap om artrosprocessen.

Röntgenbaserade metoder är generellt använda för att studera rörelseorganens vävnader, både i kliniken och inom forskning. Röntgenstrålning kan dessvärre endast upptäcka grova förändringar hos mjuka vävnader. I detta projekt hoppas vi övervinna en del av dessa begränsningar genom att utforska användningen av neutronspridningstekniker, eftersom neutroner är mycket känsliga för lätta element, såsom väte som finns rikligt i mjuka vävnader.

 

De specifika målen är att:

1) Utveckla och utvärdera användningen av neutronbaserade tekniker som nya möjligheter för att visualisera och kvantifiera nya parametrar relaterade till sjukdomsprogression i artros med fokus på knä. Utvärdering av potentialen inkluderar jämförelse med röntgen-baserade tekniker.

2) Övervinna de tekniska utmaningarna att studera dessa mjuka vävnader under in situ-belastning, för att förbättra förståelsen för hur vätska omfördelning i vävnaden under lastning.

 

I projektet ingår att designa och genomföra experiment vid storskaliga anläggningar, följt av dataanalys. Analysen innefattar användning av bildkorrelering för att följa deformationen av vävnaden och / eller vätskeflödet under belastning och för att länka vävnadens olika längdskalor till varandra.

 

SwedNESS: Projektet är en del av SwedNESS, en nationell forskarskola för neutronforskning. Forskarskolan syftar till att stärka Sveriges långsiktiga kompetens och konkurrenskraft inom neutroner genom att ge studenterna gedigen utbildning och ett stort nätverk. Se länk för mer information http://swedness.se/

 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete förekomma, dock max 20 % av arbetstiden.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:

 • Forskningen innefattar experimentell design, mekanisk testning, tomografisk avbildning och analys av data, inklusive användning av bild korrelationstekniker.
 • Doktoranden förväntas assistera i handledning av examensarbeten.
 • Projektet är ett samarbete med Clinical Epidemiology Unit, på LU (www.clin-epi.com) och doktoranden förväntas interagera med denna grupp.
 • Doktoranden förväntas delta i aktiviteter som arrangeras av SweNESS forskarskola.

 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biomedicinsk teknik uppfyller den som har:

 • minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kandidaten bör ha en bakgrund inom teknik (civilingenjör i medicinsk teknik/mekanik/fysik/kemi), materialvetenskap, fysik eller motsvarande.

Kandidaten skall kunna driva sitt projekt med en viss grad av självständighet, samt kunna skriva vetenskapliga publikationer. Kandidaten skall kunna handleda yngre forskare, tillexempel exjobbare.

 

Bedömningsgrunder Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av materialvetenskap anses positivt
 • Erfarenhet av neutron- eller synkrotron baserade experiment anses positivt.
 • Erfarenhet av tomografisk avbildning och bildanalys anses positivt.
 • Kunskap om biomekanik anses positivt.

Erfarenhet från multidisciplinära miljöer anses positivt. Internationell erfarenhet anses positivt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenkommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3433
Kontakt
 • Hanna Isaksson, +46462221749
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-03
Sista ansökningsdag 2020-12-17

Tillbaka till lediga jobb