Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Bin och andra sociala insekter som bor i öppna livsmiljöer är kända för sin förmåga att lära sig synliga landmärken fördelade runt horisonten för att lokalisera boet, känna igen och flyga längs kända födorutter samt hitta hem igen efteråt. Mindre känt är hur sociala insekter klarar av dessa krävande uppgifter i mer komplexa miljöer som t.ex. en tät regnskog. Här finns potentiella landmärken i alla riktningar, inklusive direkt uppåt där fläckar av himlen kan ses genom lövverket.

I detta projekt kommer doktoranden att undersöka flygande bins och getingars förmåga att använda lokala variationer i kontrast och rumslig information i skogsmiljöer - i synnerhet bland trädtopparna - som visuella landmärken för att flyga mellan boet och födokällorna. De huvudsakliga försöksdjuren kommer att vara det nattaktiva biet Megalopta genalis i Centralamerika och norra Sydamerika och de natt- och skymningsaktiva indiska bina Xylocopa tranquebarica och Apis dorsata. Primärt kommer doktoranden att använda sig av beteendestudier för att undersöka vilda, nattaktiva bins förmåga att urskilja och använda visuella landmärken vid olika ljusintensiteter. Beteendestudier i  fält kommer att bygga på visuella landmärken av olika egenskaper som placerade vid boets ingång (dorsalt eller frontalt). Som en jämförelse kommer mönsterigenkänning också att definieras för den dagaktiva getingen Vespula germanica.

Doktoranden kommer att handledas av professor Eric Warrant (huvudhandledare, Lund), professor Marie Dacke (biträdande handledare, Lund) och professor Hema Somanathan (biträdande handledare, Indien), som alla är experter på binas synsystem, nattseende och visuell navigering. Doktoranden kommer att behöva fördela sin tid mellan Lund Vision Group i Sverige, Smithsonian Tropical Research Institute i Panama och Indian Institute of Science Education and Research i Kerala, Indien.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biologi uppfyller den som har:

  • För behörighet att antas till forskarutbildning i ämnet biologi krävs att studenten har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt
  • Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.
  • För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.

Övriga krav:

Ett inslag av etologi, entomologi, sinnesbiologi, statistik och/eller neurobiologi bör ingå i sökandens grundutbildning. Kunskap om sinnessystem och beteende hos ryggradslösa djur är meriterande. Tidigare erfarenhet av att arbeta med insekter i fält (särskilt i tropiska miljöer), en förmåga att tala spanska och/eller portugisiska, erfarenhet av att hantera kamerautrustning och innehav av körkort är mycket önskvärt. Sökanden ska behärska det engelska språket så att hen kan ta till sig information från vetenskaplig litteratur, kommunicera effektivt med kollegor i olika arbetssituationer inklusive vid vetenskapliga konferenser och kunna skriva språkligt korrekta vetenskapliga rapporter. Viktiga egenskaper är att vara kreativ, självständig, problemlösande, strukturerad, självgående, uthållig och energisk. Arbetet kräver periodvis långa arbetsdagar (och veckor) i samband med fältarbete och experiment, liksom längre fältresor till Central- och Sydamerika samt Indien.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1.     Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2.     Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3.     Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4.     Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, kontaktuppgifter till minst 2 referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 april 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3468
Kontakt
  • Eric Warrant, professor, eric.warrant@biol.lu.se, +46 46 222 93 41
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-10
Sista ansökningsdag 2020-12-01

Tillbaka till lediga jobb