Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskningsgruppen för Effektiva Energisystem vid institutionen för Energivetenskaper har lång erfarenhet av forskning om effektiva energisystem med särskilt fokus på ledningsburen energi. Vi arbetar tvärvetenskapligt och har ett stort kontaktnät av aktörer inom energibransch och kommunal verksamhet.

Projektbeskrivning

Anställningen utlyses som en del i projektet ”Digital plattform för handel och styrning av energi” som är ett projekt med utgångspunkt i ett samarbete mellan energibolaget Kraftringen AB (som är ägare av lokala el- och fjärrvärmenät i Lund)  och Region Skåne (som äger och förvaltar fastigheter på sjukhusområdet i Lund). Andra aktörer som medverkar i projektet är Energy Opticon, RISE Research Institute of Sweden, Sustainable Business Hub och Institutionen för Energivetenskaper där doktoranden blir anställd.

Syftet med projektet ”Digital plattform för handel och styrning av energi” är att skapa digitaliserade, smarta lösningar som bidrar till ett mer hållbart energisystem, där flera energilösningar integreras för ökad robusthet i energisystemen och minskade problem med lasttoppar. Projektet kommer att undersöka om Region Skåne kan vara en leverantör av flexibilitet för de övergripande energisystemen i Kraftringens el- och fjärrvärmesystem. Målet är att få fram ett säkert, kommersialiserbart och replikerbart digitalt verktyg och en lönsam affärsmodell redo att spridas.

I projektet ingår olika steg. Först undersöks hur energianvändares flexibilitet kan utnyttjas ihop med rörliga priser på el, värme och kyla och hur detta kan kopplas till överliggande energisystem för ökad systemnytta. Därefter byggs en digital plattform för handel och styrning av energi som testkörs i en pilot i ett antal byggnader på sjukhusområdet i Lund. Ett timpris baserat på energisystemnytta beräknas och ligger till grund för körplaner som råder kund/prosument hur denne ska agera. Att på så vis inkludera kund/prosument ger en möjlighet för dessa att aktivt styra sin energianvändning utifrån signaler som pris eller miljönytta.

Arbetsuppgifter

Doktorandarbetet vid institutionen för Energivetenskaper innebär forskning inom demand side management, digitalisering och affärsmodeller för energiutbyte mellan kund och företag.

Doktoranden kommer att arbeta med olika delar i projektet. Till att börja med ska en potentialstudie genomföras för att identifiera anläggningar med flexibilitet och att definiera flexibilitetens karakteristik utifrån värden såsom effekt, tillgänglighet, uthållighet och responstid. Doktoranden kommer också att vara delaktig i framtagande av affärsmodeller med tillhörande prismodeller som har till syfte att förbättra kundincitament att styra mot ett mer hållbart energisystem. Vidare har doktoranden en viktig roll i utvärdering av den pilot som kommer att tas fram med fokus på effekt- och energihushållning, kostnadsbesparing och miljöpåverkan. Doktoranden kommer även att genomföra studier i syfte att bidra med replikerbarhet av pilot och affärsmodeller.

Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning vid institutionen för Energivetenskaper, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av demand side management.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
 • Examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior på betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Till ansökan ska relevanta uppsatser bifogas (kandidatuppsats, masteruppsats/examensarbete) 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3489
Kontakt
 • Per-Olof Johansson Kallioniemi, universitetslektor, per-olof.johansson_kallioniemi@energy.lth.se
 • Per-Olof Johansson Kallioniemi, universitetslektor, +46(0)462221409
 • Kerstin Sernhed, universitetslektor, +46(0)721642590, kerstin.sernhed@energy.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-06
Sista ansökningsdag 2020-11-29

Tillbaka till lediga jobb