Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten, Teaterhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.
Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Teaterhögskolan söker nu en doktorand i konstnärlig forskning i teater med inriktning på nya former av dokumentär teater.

Konstnärlig forskning vid Teaterhögskolan i Malmö

Konstnärlig forskning är akademisk forskning baserad på utövarens konstnärliga skicklighet och erfarenhet. Att bedriva konstnärlig forskning innebär att kreativt använda och kritiskt bedöma det egna konstnärliga mediet för att närma sig aktuella problemområden inom eller utanför konstfältet. Resultaten förändrar vår kunskap och förståelse rörande dessa områden och bidrar därmed till den övergripande utvecklingen av konst, forskning och samhälle.


Den dokumentära teaterns framtid

Utlysningens inriktning fokuserar på studiet av den inter- och transmediala potentialen i samtida dokumentär teater. I tider av ökande globalisering, digitalisering och mobilitet har traditionella kulturella hierarkier och produktionsformer utmanats av ny teknologi, exempelvis interaktiv sådan, inte minst inom mediefältet. Detta har resulterat i nya mönster för kulturkonsumtion och kulturdeltagande. Scenkonsten, som traditionellt baseras på det fysiska mötet mellan scenkonstnärer och publik, kommer att behöva utveckla strategier för att relatera konstruktivt och kreativt till detta paradigmskifte. Denna uppmaning riktar sig till konstnärliga forskare som är verksamma inom dokumentär teater och som har intresse och förmåga att studera hur ny teknologi kan användas för att

– expandera, diversifiera och transformera den dokumentära teaterns konstnärliga möjligheter,

– öka dess tillgänglighet och publikens mångfald,

– anlägga kritiska perspektiv på vår förmodat ”gemensamma” verklighet, och

– tillhandahålla nya modeller och planer för utbildning.

Genom denna utlysning riktar Teaterhögskolan i Malmö fokus på att problematisera den inverkan som det snabbt föränderliga medielandskapet har på 2000-talets teater och dess publik. Utlysningen utgör en fortsättning av Teaterhögskolans tradition inom studiet och skapandet av inter- och transmedial teater.


Forskarutbildning och institutionstjänstgöring

Doktorandernas deltagande i institutionens många slag av aktiviteter är en viktig del av studierna. I praktiken innebär detta att doktoranderna ska delta i Teaterhögskolans möten och aktivt bidra till den bilaterala utvecklingen mellan forskning och utbildning på grundval av sin personliga input. Utöver forskarutbildningen kan doktorander i begränsad utsträckning medverka i undervisning, utvecklingsuppgifter och administration enligt 5 kap. 2 § högskoleförordningen (1993: 100). Denna typ av arbete kräver regelbunden närvaro vid Teaterhögskolan och förutsätter i princip att doktoranderna bor inom pendlingsavstånd från Teaterhögskolan.


Behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå regleras i 7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100).

Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Behörig till konstnärlig utbildning på forskarnivå är den som

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för teater eller därmed jämförbar utbildning, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskilda behörighetskrav för konstnärlig forskarutbildning uppfyller den som

 • har uppvisat plan och syfte för ett tänkt arbete och fått detta bedömt och godkänt av antagningsnämnd,
 • har utfört självständigt arbete av sådan art att den sökandes lämplighet för utbildningen kan bedömas,
 • har konstnärlig skicklighet i relation till teaterområdet eller annan relevant koppling till konstnärlig verksamhet inom området, samt
 • bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.


Bedömningsgrunder

I samband med ansökan ska sökande i en forskningsplan redogöra för sitt tänkta forskningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande. Grunden för urval bland de sökande är den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Efter ett första urval genomförs intervjuer med de mest meriterade sökande. Vid behov kan antagningsnämnden begära kompletterande handlingar.

Det främsta urvalskriteriet är den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. För att bedöma detta används följande kriterier:

 • den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning,
 • projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),
 • kvaliteten på forskningsplanen, dess relevans, originalitet, forskningsfrågor och metodbeskrivning med avseende på det specifika ämnesområdet för denna utlysning (som beskrivs ovan), samt dess kopplingar till och relevans för det internationella området för konstnärlig forskning, och
 • institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning.

Att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge en sökande företräde framför andra sökande.

Se vidare allmän studieplan för konstnärlig forskarutbildning i teater: https://www.performingarts.lu.se/sites/konstnarliga.lu.se/files/allman_studieplan_for_utbildning_pa_forskarniva_i_teater_170531_reviderad_20180125.pdf

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen (1993:100). Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.


Ansökan ska innehålla

 • projektplan (5–10 sidor) för ett tänkt konstnärligt avhandlingsarbete, innehållande syfte, metoder, tidsplan samt dokumentationsform,
 • styrkt meritförteckning och styrkta merithandlingar, samt
 • dokumenterat konstnärligt arbete inom huvudområdet teater.

Den som endast ansöker om att bli antagen till forskarutbildningen, utan anställning som doktorand, ska därutöver bifoga en styrkt studiefinansieringsplan för hela studietiden (högst 4 år vid heltid och vid deltid maximalt 8 år).

Intervjuer planeras att genomföras under december 2020.


Ansökningsförfarande

Vi ser gärna att anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, Box 8084, 200 41 MALMÖ. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.


Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.


Kontaktpersoner

Esa Kirkkopelto, professor, ämnesansvarig, +358-400-792594, esa.kirkkopelto@thm.lu.se
Ditte Maria Bjerg, prefekt, 040-325595, 070-2666907, ditte.bjerg@thm.lu.se
Kent Sjöström, docent, 040-325578, 070-6689310, kent.sjostrom@thm.lu.se
Sven Bjerstedt, docent, 040-325578, sven.bjerstedt@thm.lu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Vinter 2020/Vår 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3509
Kontakt
 • Esa Kirkkopelto, professor & Head of research, +358-400-792594, esa.kirkkopelto@thm.lu.se
 • Ditte Bjerg, Head of Department, +4640325595, ditte.bjerg@thm.lu.se
 • Kent Sjöström, Ass. Professor, +4640-325578, +4670-6689310, kent.sjostrom@thm.lu.
 • Sven Bjerstedt, Ass. Professor, +4640-325578, sven.bjerstedt@thm.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-03
Sista ansökningsdag 2020-12-01

Tillbaka till lediga jobb