Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet, grundat 1666, rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Verksamheten omfattar utbildning, forskning och innovation inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Cirka 40 000 studenter läser vid universitetet, som har 7400 anställda. Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med bland annat medicinska fakulteten. Vi har ett välutrustat aerosollaboratorium som möjliggör avancerade studier av aerosoler och vi har ett stort internationellt nätverk inom området.

Anställningen är vid avdelningen för ergonomi- och aerosolteknologi (LTH), men en stor del av arbetet är förlagt vid klinisk virologi på medicinska fakulteten. Ergonomi och aerosolteknologi (http://www.eat.lth.se/) är en av flera avdelningar vid institutionen för Designvetenskaper (http://www.design.lth.se/) vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), som är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass.

Ämnesområde: aerosolteknologi - Virus i luft
Bioaerosol är en benämning på biologiskt material i luften såsom bakterier, virus, pollen, hudfragment och många allergener. Bioaerosol av olika slag har enorm påverkan på vårt samhälle genom en rad, oftast oönskade, effekter såsom spridning sjukdomar, astmautbrott, allergier, ekosystempåverkan genom transport av nya organismer, jordbruksskador och kontamination av livsmedel.  Inte minst vad gäller spridning av virus via aerosol finns stora luckor i vår kunskap. Vilka virus finns i luft? Hur överlever virus i luft vid olika temperatur och luftfuktighet? Hur mycket virus sprids när vi andas och talar? Beror virusens viabilitet på aerosolpartiklarnas storlek och sammansättning?

En stor del av forskningen är experimentell och sker i samarbete med virologer, mikrobiologer och läkare vid främst medicinska fakulteten på Lunds universitet. Luftprover samlas in i olika miljöer, särskilt sjukhus där risken för smitta är stor, och analyseras sedan i laboratorium. Vi utvecklar också metodik för att kontrollerat undersöka hur virus överlever i luft i en experimentell uppställning. Här ingår alltså både aerosolteknologi, såsom generering av luftburna partiklar, och virologi i form av odling och analys av virus.

Mer information om avdelningen finns på vår hemsida www.eat.lth.se.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdok-kandidat för en 2-årig anställning i gruppen som utforskar smittspridning via aerosolpartiklar. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar (men begränsas inte till):

 • Bedriva forskning kring virus i aerosol: laborativa studier av virusinnehåll i aerosolpartiklar; utveckling av metodik för att generera och samla in virusaerosol; analys av virus baserat på främst qPCR och cellodling; provtagning av bioaerosol vid arbetsplatser (huvudsakligen sjukvård); fysikalisk och biologisk karaktärisering av aerosolpartiklar. Delar av forskningen definieras av pågående forskningsprojekt, men vi uppmuntrar till att också föreslå och utveckla egna forskningsidéer relaterade till virus i luft och smittspridning.
 • Medverkan vid handledning av doktorander och examensarbetare.
 • Undervisning inom främst forskningsämnet.
 • Kunskapsutbyte med andra universitet och högskolor genom exempelvis deltagande i konferenser eller kortare forskningsvistelser (såsom EU COST Action ”short-term scientific missions”).
 • Samverkan med näringsliv och samhälle genom aktivt deltagande i exempelvis workshops, konferenser och kommunikation med intresseorganisationer, företag eller myndigheter.
 • Bidra till att söka extern forskningsfinansiering.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Dokumenterad experimentell erfarenhet med relevans för den ovan beskrivna forskningsinriktningen: aerosolmätteknik och virusanalys
 • Dokumenterad erfarenhet av de mest centrala metoderna: qPCR, insamlingsmetodik för bioaerosol, cellodling.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga och färdighet i forskningskommunikation.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3601
Kontakt
 • Jakob Löndahl, +46 (0)73 551 8636, jakob.londahl@design.lth.se
 • Patrik Medstrand, +46 (0)70 841 5797, patrik.medstrand@med.lu.se
Publicerat 2020-11-11
Sista ansökningsdag 2020-11-25

Tillbaka till lediga jobb