Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ekologi och evolution av hanliga och honliga gener och genom

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter.
Sexuella och genetiska konflikter förkommer på många olika biologiska nivåer men deras ekologiska och evolutionära samband och konsekvenser är fortfarande delvis okända. Detta doktorandprojekt syftar till att förstå hur könskromosomer och könsbestämmande gener formas av selektion och genetisk drift, och hur de i sin tur påverkar de populationer de befinner sig i. Projektet är baserat på könskromosomssystemet hos tättingar inom gruppen Sylvioidea och på humlors könsbestämningssystem. Forskningen kommer att inkludera studier av (i) effekten av selektion och drift på divergerande könskromosomer i olika demografiska situationer hos lärkor, (ii) sambandet mellan sexuell dimorfi och könskromosomsdivergens inom Sylvioidea, och (iii) demografiska konsekvenser av komplementerande könsbestämning hos humlor. Resultaten kommer att bidra till ökad förståelse av processer som formar och påverkas av sexuella och genomiska konflikter.

Kravprofil
Vi söker en person med stort intresse för ekologi och evolutionsbiologi och som har en masterexamen i biologi eller motsvarande med inriktning mot evolutionär biologi eller molekylär ekologi.
Utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska både skriftligt och muntligt, och hög motivation och nyfikenhet på det föreslagna projektet, är ett krav.
Vidare är god erfarenhet av och intresse för ekologiskt fältarbete, molekylärgenetiskt labarbete, och bioinformatik och demografisk modellering, starkt meriterande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
  2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3612
Kontakt
  • Bengt Hansson, professor, +46462224996, bengt.hansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-13
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb