Lunds universitet, LTH, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher samt systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Fokus i detta projekt kommer att vara på hållbara processtekniker för upparbetning av biströmmar inom jordbruks- och livsmedelsindustri.

Arbetsuppgifter
Deltagande i forskningsprojektet ”Utveckling av formaldehydfria bindemedel från rapsfrökaka för produktion av spånplattor och träpaneler”.

Syftet med utvecklingsprojektet är att skapa hållbara, fossilfria bindemedel baserade på jordbruksavfall (rapsfrökaka) för att kunna ersätta konventionella bindemedel inom spånplatte-och träkompositindustrin. De flesta motsvarande bindemedel som används idag är till stor del baserade på formaldehyd och isocyanat. Rapsfrökakan ska modifieras med olika processer uppströms t.ex. genom dekantering, höghastighetsseparering och filtrering. De nya gröna bindemedlen ska sen utvärderas i såväl laboratorie- som pilotskala. Vidare ska projektet undersöka potentialen för att minska utsläppen av växthusgaser genom att rapsfrökakan används för produktion av gröna bindemedel i stället för som foder eller substrat för biogas/kompost. I projekt ingår samarbete med flera svenska och tyska SMEs och universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i det ovannämnda forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Forskarutbildningsämne uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet.
 • specifik examen t.ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • God laborationsvana

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av isolering av vegetabiliska proteiner i såväl labbskala som pilotskala
 • Erfarenhet av praktiskt arbete i pilotskala t.ex dekanter, höghastighetsseparator, filtreringstekniker, extruder, torkprocesser m.m.
 • Djup förståelse för processdesign, samt transport- och separationsprocesser.
 • Undervisningserfarenhet.
 • B-körkort

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3617
Kontakt
 • Karolina Östbring, Forskare, +46 73 785 73 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-16
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb