Lunds universitet, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) bedriver kritisk och lösningsinriktad forskning och utbildning om bland annat biodiversitetsförlust, klimatförändringar, förändrad markanvändning och vattenkonflikter.

 

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap utgör fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) som avslutas med disputation. Den som antas till utbildningen erhåller lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

 

Forskningsprojektet

Vald kandidat kommer att fokusera på fallet Zimbabwe inom projektet ”Att mobilisera bondeorganisationer i södra Afrika för hållbar utveckling: Jämförande samverkansforskning om landsbygdsbaserade sociala rörelser i Ghana, Uganda och Zimbabwe”. På många håll i världen mobiliserar landsbygdsbaserade sociala rörelser för mer rättvis och hållbar jordbrukspolitik. Projektet syftar till att skapa kunskap kring sådana landsbygdsbaserade sociala rörelsers uppkomst, utveckling och påverkan i Afrika söder om Sahara. Teoretiskt grundat och fallbaserat fältarbete kommer att utföras i nära samarbete med civilsamhället. Doktoranden förväntas ha sin bas i Lund. Mer info om projektet: https://portal.research.lu.se/portal/en/projects/mobilizing-farmer-organisations-for-sustainable-agriculture-in-subsaharan-africa(748e4797-37c6-4e6e-a4aa-8c6c00654f0b).html

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs enligt HF 7 kap. 35 § att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Förordning 2010: 1064).

 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har;

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Särskild behörighet

De huvudsakliga forskningsuppgifterna är knutna till projektets mål (beskrivna ovan), med möjlighet att definiera egna intressen och prioriteringar inom dess ramar. Projektet tillämpar både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Den valda kandidaten kommer att utforma och utföra ett självständigt avhandlingsprojekt och samarbeta med andra projektdeltagare bland annat i publiceringen av vetenskapliga artiklar.

Vi letar efter starkt motiverade sökanden med masterexamen i någon av de interdisciplinära forskningsfälten utvecklingsstudier, miljövetenskap, globala studier, eller hållbarhetsvetenskap; eller i någon av disciplinerna ekonomisk historia, humanekologi, statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi eller ekonomisk geografi; eller motsvarande.

En idealisk sökande för denna tjänst har även följande kvalifikationer:

 • Ett starkt, dokumenterat intresse för sociala och politiska dimensioner av jordbruk, landsbygdsutveckling och hållbarhet, särskilt inom projektets fokusländer
 • Praktisk erfarenhet av arbete inom/med landsbygdsutvecklingsorganisationer eller bondeorganisationer i Afrika söder om Sahara
 • Dokumenterad kunskap i samhällsvetenskaplig metod och intresse att utföra längre fältarbete i landsbygdsmiljö
 • Förmåga att arbeta självständigt och som en del av en internationell tvärvetenskaplig grupp
 • Mycket goda skriftliga kunskaper i engelska; ytterligare språkkunskaper är en merit (särskilt lokala/regionala språk)
 • Engagemang och förmåga att bidra till undervisning och handledning vid LUCSUS.

Bedömningskriterier

Den sökande måste vara behörig till utbildning på forskarnivå och måste ha förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen sker utifrån projektplanens kvalitet, och den sökandes motivation och kapacitet att bidra till forskningsprojektets mål. Därutöver bedöms bifogade uppsatser och betyg från tidigare studier, andra meriter och erfarenheter dokumenterade i ett CV, samt personlig lämplighet. Då forskarutbildning inom hållbarhetsvetenskap är krävande, måste den sökande vara starkt motiverad och kunna arbeta självständigt och under tidspress. Dokumenterad samarbetsförmåga krävs också, liksom mycket god färdighet i engelska i tal och skrift.

 

Ansökan

Ansökningar ska skickas in elektroniskt via Lunds Universitets ansökningsportal, och måste inkludera följande dokument, på engelska:

 • Personligt brev som beskriver vad som motiverar dig att söka en doktorandtjänst och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund (400 ord)
 • En forskningsplan som knyter an till projektets mål innehållande en kort fokuserad problembeskrivning, lämpliga angreppssätt, och resultatens potentiella relevans (700 ord plus referenser)
 • Ett CV som visar att du är behörig för forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap, inklusive relevanta publikationer och arbetslivserfarenhet (max 2 sidor)
 • Examensbevis och betygsutdrag
 • Examensarbete(n) uppgående till sammanlagt minst 30 högskolepoäng (masteruppsats på 30 hp eller masteruppsats på 15 hp och kandidatuppsats på 15 hp)
 • Namn och kontaktinformation för tre referenser (ej rekommendationsbrev)

De högst rangordnade sökande kommer att intervjuas under antagningsprocessens avslutande fas.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3687
Kontakt
 • Ellinor Isgren, +46 761 96 29 35
 • Cecilia Kardum Smith, +46-704-395640
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-22

Tillbaka till lediga jobb