Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Forskningen inom geografisk informationsvetenskap behandlar såväl inomvetenskaplig forskning som tillämpad inom andra forskningsdiscipliner. Centrala frågeställningar inom inriktningen är metoder för insamling, integration, lagring, analys, distribution och presentation av geografiska data. Forskningen är ofta ämnesövergripande, med kopplingar till bl. a. hydrologi, hälsofrågor, demografi, klimatrelaterade frågeställningar och samhällsplanering.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom ett projekt som handlar om att förbättra stadsplaneringen med hjälp av 3D stadsmodeller (digitala tvillingar). Fokus ligger på hur vi kan minska bullernivåer och ta till vara solenergi vid stadsförtätningar genom att utföra digitala simuleringar. För att stödja simuleringar, samt även förbättra kvaliteten och jämförbarheten på dessa, behöver indata anpassas, kvalitetsäkras och harmoniseras. I projektet behandlas hur informationsmodeller och kvalitet på data påverkar resultat av simuleringar samt vilka krav på data som ställs utifrån europeiska riktlinjer. Baserat på denna kunskap kommer vi att studera hur data för simuleringar kan bli en del av den infrastruktur för data som håller på att utvecklas inom samhällsbyggnadssektorn. Projektet är ett samarbete mellan geografer, arkitekter och epidemiologer vid Lunds universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för doktorand i geobiosfärsvetenskap med inriktning geografisk informationsvetenskap uppfyller den som har:

 • en högskoleutbildning på avancerad nivå om minst 60 hp med naturgeografi och ekosystemvetenskap, geomatik, tekniskt lantmäteri eller motsvarande som huvudämne.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper och färdigheter inom stadsplanering, epidemiologi och liknande ämnen är meriterande.
 • Erfarenhet av praktiskt arbete med 2D- och 3D-geodata är meriterande.
 • God programmeringskunskap är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4122
Kontakt
 • Lars Harrie, Professor , +46462220155, lars.harrie@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-10
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Tillbaka till lediga jobb